Rada do Spraw Uchodźców nadała status uchodźcy rodzinie z Krymu (Ukraina), która obawiała się prześladowania ze względu na swoją religię oraz posiadane poglądy polityczne (decyzja z 13 maja 2016 r., nr RdU-267-2/S/14).

W związku z aneksją Krymu rodzina nie mogła bezpiecznie pozostać w miejscu swojego dotychczasowego zamieszkania. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Rada do Spraw Uchodźców nie kwestionowały tej okoliczności. Organy podnosiły natomiast, że mogą oni bezpiecznie zamieszkać w innej części Ukrainy, gdzie otrzymają wszelką niezbędną pomoc medyczną oraz socjalną. Pierwotnie Rada do Spraw Uchodźców z tego powodu odmówiła udzielenia ochrony międzynarodowej.

Rodzina, z pomocą Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, sporządziło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W wyroku z 24 września 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 688/15, sąd wskazał, że organy administracji nie zebrały wyczerpującego materiału dowodowego w zakresie oceny możliwości wewnętrznej relokacji. W konsekwencji sąd administracyjny uchylił decyzję Rady do Spraw Uchodźców odmawiającej nadania rodzinie statusu uchodźcy.

Rozpatrując ponownie sprawę, Rada do Spraw Uchodźców uznała, że rodzina nie ma realnej możliwości zamieszkania w bezpiecznej części Ukrainy z powodu swoich osobistych uwarunkowań. W decyzji nadającej status uchodźcy wskazano, że „Analiza dostępnych opracowań na temat sytuacji na Ukrainie przywodzi do wniosku, iż władze państwowe nie są w stanie zapewnić rodzinom wielodzietnym warunków umożliwiających choćby względnie normalnego życia (…) W konsekwencji sprawę należy rozpatrzyć z uwzględnieniem zagrożenia istniejącego dla Wnioskodawcy na Krymie, a to jest równoznaczne z uzasadnioną obawą przed prześladowaniem, jaką może żywić osoba o jawnie pro ukraińskich poglądach”. Rodzina otrzymała w Polsce status uchodźcy.

W dniach 10 listopada 2016 r. (decyzja nr DPU-420-564/SU/2014) oraz 5 grudnia 2016 r. (decyzja nr DPU-420-161/SU/2015) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców nadał status uchodźcy w identycznym stanie faktycznym dwóm kolejnym rodzinom pochodzącym z Krymu.

Udostępnij