landscapeRada do Spraw Uchodźców w dniu 29 lipca 2013 r. uchyliła w całości dwie decyzje Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców odmawiające nadania obywatelom Kirgistanu narodowości ujgurskiej (matce z synem) ochrony międzynarodowej oraz wydała nowe rozstrzygnięcie w sprawie, polegające na nadaniu tym Cudzoziemcom statusu uchodźcy.

Wnioskodawczyni była dziennikarką telewizyjną, działającą na rzecz mniejszości narodowych w Kirgistanie. Z tego powodu spotkały ją ze strony władz kirgiskich prześladowania. W I instancji Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców odmówił Cudzoziemce udzielenia jakiejkolwiek formy ochrony, argumentując decyzję  tym, że nie zaistniały okoliczności, które mogłyby świadczyć, iż Wnioskodawcy byli lub mogli być prześladowani w kraju pochodzenia. Rada natomiast przychyliła się do stanowiska, że Cudzoziemcy byli prześladowani w kraju pochodzenia ze względu na przynależność do określonej grupy społecznej, grupy osób działających na rzecz praw mniejszości narodowych.

Rada do Spraw Uchodźców uchyliła decyzję organu I instancji ze względu na naruszenie prawa procesowego, polegającego na niedostatecznym rozpatrzeniu zgromadzonego materiału dowodowego i dowolnej, a nie swobodnej ocenie tego materiału, z pominięciem jego istotnych elementów, a także naruszenie prawa materialnego polegające na błędnej wykładni przepisów art. 13 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz błędnego zastosowania tych przepisów w ustalonym stanie faktycznym.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wspierało Cudzoziemców w postępowaniu.

zdjęcie pochodzi z serwisu kirgistan.pl

Udostępnij