lancuchWojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Rady do Spraw Uchodźców utrzymującą w mocy decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o odmowie nadania statusu uchodźcy i odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej oraz o odmowie udzielenia zgody na pobyt tolerowany cudzoziemce narodowości czeczeńskiej. W uchylonej przez WSA decyzji, Rada ds. Uchodźców popełniła liczne błędy wskazujące na brak indywidualnego rozpatrzenia sprawy.

WSA orzekł, że nie można uznać za oczywistą omyłkę pisarską rozbieżności pomiędzy treścią sentencji decyzji a jej uzasadnieniem, gdyż takie błędy nie podlegają sprostowaniu. „Liczne błędy w sentencji decyzji oraz przeklejenie części uzasadnienia z decyzji innego członka rodziny wnioskodawcy, nie są omyłką pisarską a wskazują na brak indywidualnego rozpatrzenia sprawy” – czytamy w wyroku.

Sąd dokonał również ważnej wykładni, kiedy błąd popełniony przez organ może być jeszcze uznany za oczywistą omyłkę pisarską (nie mający wpływu na ważność decyzji), a kiedy należy uznać go za błąd istotny, a więc taki, który nie podlega sprostowaniu i który powoduje konieczność uchylenia decyzji i rozpatrzenia jej na nowo.

Dokładny opis sprawy dostępny w zakładce „Na wokandzie”.

Udostępnij