zakaz_wjazduW związku z zaobserwowaniem przez nas niepokojącej i – w naszej ocenie – prawnie niedopuszczalnej praktyki orzekania w decyzjach negatywnych kończących postępowanie uchodźcze o zakazie ponownego wjazdu wnioskodawców na terytorium RP oraz innych państw obszaru Schengen, Stowarzyszenie wystosowało pismo do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wezwaniem do niezwłocznego odstąpienia od przyjętej przez organ linii orzeczniczej.

Stoimy na stanowisku, że brak jest podstaw prawnych do stosowania tego rodzaju środka administracyjnego wobec osób, które zobowiązano do powrotu na skutek decyzji o odmowie udzielenia im ochrony międzynarodowej w Polsce. Opinię tę podziela również Rada do Spraw Uchodźców, uchylając w zakresie orzeczonego zakazu ponownego wjazdu decyzje Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Z uwagi na fakt, że takie jednoznacznie krytyczne wobec linii orzeczniczej Szefa UdSC stanowisko Rady do Spraw Uchodźców nie zmieniło praktyki organu I instancji, w trosce o bezpieczeństwo prawne osób, które nie złożyły odwołania od jego decyzji, Stowarzyszenie postanowiło zwrócić się do Szefa UdSC z oficjalnym pismem w tej sprawie.

zdjęcie: Rafamiga / GFDL / CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 via Wikimedia Commons

Udostępnij