Stowarzyszenie wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka wystosowało list do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie niewydalania z terytorium Polski osób, które ubiegały się o nadanie w Polsce statusu uchodźcy i otrzymały ostateczną negatywną decyzję Rady ds. Uchodźców. Chodzi o niewykonywanie przez Straż Graniczną wydalenia przed upływem terminu do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a jeśli skarga zostanie złożona – przed wydaniem przez Sąd rozstrzygnięcia w sprawie wstrzymania wykonalności decyzji o wydaleniu. Wykonanie wydalenia pozbawia cudzoziemców prawa do sądu, zatem narusza przepisy prawa międzynarodowego.

list do Komendanta Głównego Straży Granicznej

Udostępnij