Dzisiaj Stowarzyszenie Interwencji Prawnej składa w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko gminie Pruszków o dyskryminację ze względu na narodowość w dostępie do gminnych usług socjalnych.

Stowarzyszenie, działające na rzecz uchodźczyni Fatimy Aslambekovej, reprezentowane jest przez kancelarię prawną Clifford Chance. Żądania zawarte w pozwie to m.in. zadośćuczynienie, przeprosiny oraz zobowiązanie Urzędu Miasta w Pruszkowie do przyjęcia polityki równościowej, która polegać ma na zapewnieniu równego traktowania m.in. ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, w szczególności w zakresie dostępu do usług socjalnych świadczonych przez Miasto Pruszków.

Wnosimy także o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za załatwianie skarg na nierówne traktowanie (pełnomocnika ds. równego traktowania) oraz wprowadzenie zasad monitorowania, czy przyjęta polityka została prawidłowo wdrożona i jest przestrzegana przez organy Miasta Pruszków.

Poszkodowana
Fatima Aslambekova jest obywatelką Rosji. Od ponad 4 lat jest ściśle związana z Pruszkowem – mieszka w tym mieście wraz z rodziną wynajmując od prywatnego właściciela dwupokojowe mieszkanie. Dwóch synów Pani Fatimy w wieku 6 i 14 lat uczęszcza do przedszkola i do szkoły w Pruszkowie.

W maju 2008 roku Pani Fatima doznała poważnego wypadku drogowego. Lekarze na początku nie dawali jej szans na przeżycie. Ale po wielu operacjach i długotrwałej rehabilitacji jej życiu przestało zagrażać niebezpieczeństwo. Na zawsze jednak pozostanie osobą niepełnosprawną. Jest w stanie samodzielnie wykonywać czynności osobiste, nigdy jednak nie będzie zupełnie samodzielna w sensie społecznym – po wypadku ma problemy z chodzeniem oraz z czuciem w rękach i nogach. Od wypadku Fatimą Aslambekovą, jej dziećmi oraz mieszkającą razem z nią i także niepełnosprawną matką – Rozą Sardalovą – opiekuje się siostra Marina Sardalova.

Poszkodowana pierwszy wniosek o przyznanie lokalu z zasobów komunalnych Miasta Pruszkowa złożyła w marcu 2009 roku. W odpowiedzi otrzymała informację, że brak jest możliwości udzielenia pomocy, bowiem zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej „o uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych mogą ubiegać się tylko stali mieszkańcy Pruszkowa”, za których urzędnicy uznają tylko osoby zameldowane w Pruszkowie. Należy podkreślić, że takie rozumienie tego przepisu jest jednak bezprawne, co stwierdził m.in. Wojewoda Mazowiecki, Jacek Kozłowski, w odpowiedzi na wystąpienie Stowarzyszenia:

dla przyjęcia danej osoby za mieszkańca danej gminy nie ma znaczenia fakt zameldowania ani jego okres trwania. Mieszkańcem gminy jest każda osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terenie konkretnej gminy.

Na takim stanowisku stoją również sądy administracyjne, wyraźnie wskazując, że „gmina realizując zadanie ‘tworzenia warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej’ nie może arbitralnie, bez upoważnienia ustawowego wyłączać z grona członków wspólnoty osób, które nie posiadają zameldowania stałego czy czasowego”.

Podejmowane działania są prowadzone w ramach  projektu: „Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa.

Udostępnij