postanowienie18 czerwca 2015 r. prawnik SIP uczestniczył wraz Cudzoziemcem w procedurze złożenia przez niego kolejnego wniosku o nadanie statusu uchodźcy. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców – porównujący 1. i 2. wniosek Pana R. o ochronę międzynarodową – uznał (naszym zdaniem niesłusznie), że nasz Klient nadużywa postępowania i zawnioskował do Straży Granicznej o jego zatrzymanie.

Funkcjonariusze SG, pomimo wyraźnego wskazywania przez pełnomocnika Cudzoziemca, że Pan R.:

  • jest ofiarą przemocy,
  • cierpi na zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD),
  • zgodnie z art. 88 ust. 3 pkt 2 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony – nie może zostać umieszczony w strzeżonym ośrodku

zamiast zastosować któryś z wolnościowych środków zapobiegawczych (tzw. alternatywy do detencji), złożyli do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wniosek o umieszczenie Pana R. w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

19 czerwca 2015 r. na posiedzenie Sądu stawili się adwokat współpracujący ze Stowarzyszeniem, prawnik SIP, prowadzący sprawę administracyjną Pana R. oraz jego psycholog. Przekonaliśmy Sąd, że umieszczenie naszego Klienta w strzeżonym ośrodku byłoby rażącym naruszeniem prawa.

W postanowieniu SR stwierdził, m.in.:

“Należy podkreślić, że ustawa nie wymaga kategorycznego potwierdzenia poddawania cudzoziemca przemocy, a jedynie jego domniemania. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie. […] Z uwagi na to, że powołany wyżej przepis [art. 88 ust. 3 pkt 2] stanowi bezwzględny zakaz umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, dla wydania rozstrzygnięcia w sprawie nie ma znaczenia spełnienie przesłanek określonych w art. 87″

Bardzo się cieszymy się, że prawo zadziałało.

Pozostaje jedynie pytanie, dlaczego Straż Graniczna nie zauważyła albo nie chciała zauważyć opinii psychologicznej, zaświadczenia lekarza-psychiatry i obdukcji sądowo-lekarskiej, które dołączył i na które zwracał uwagę prawnik SIP reprezentujący Pana R. i obecny przy zatrzymaniu. Czy Pan R. rzeczywiście musiał spędzić 24 godziny w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych? Naszym zdaniem nie, dlatego będziemy prowadzić dalsze działania w tej sprawie.

Udostępnij