Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował Polsce kolejną sprawę dotyczącą nielegalnych wywózek na polsko-białoruskiej granicy oraz arbitralnej detencji w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi skargę naszych klientów, którzy doświadczyli nielegalnego push-backu na polskiej granicy (M.M. i in. p-ko Polsce). Zostali oni następnie umieszczeni w Tymczasowym Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Wędrzynie, gdzie warunki naruszały podstawowe standardy ochrony praw człowieka. 

Sprawa dotyczy obywateli Jemenu oraz Afganistanu, którzy w sierpniu 2021 r. zostali wypchnięci (push-back) z Polski na Białoruś, pomimo że złożyli w obecności świadków i funkcjonariuszy Straży Granicznej ustne wnioski o nadanie statusu uchodźcy (udzielenie ochrony międzynarodowej). Cudzoziemcy złożyli zażalenie na swoje zatrzymanie, jednak Sąd Rejonowy w Sokółce umorzył to postępowanie wskazując, że działania funkcjonariuszy SG w zaskarżonym zakresie nie podlegają kontroli sądowej. 

Po kolejnym wypchnięciu z Polski od mężczyzn ostatecznie przyjęte zostały wnioski uchodźcze. Mężczyźni zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców na okres od 5 miesięcy do 8 miesięcy. Przebywali oni w Tymczasowym Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Wędrzynie, w którym warunki zostały uznane m.in. przez NIK oraz RPO za mogące naruszać podstawowe standardy ochrony praw człowieka. Skarżący wskazywali, że przebywali w celach mieszkalnych mających mniej niż 3m2 (co stanowi minimalną powierzchnię celi według europejskiego standardu ochrony praw człowieka), warunki sanitarne w ośrodku były nieodpowiednie, nie zapewniono im realnego dostępu do pomocy medycznej, pomimo m.in. złamanego palca, ani do pomocy psychologicznej. Wobec cudzoziemców zastosowano zbiorowe reperkusje po buncie, w którym nie uczestniczyli, m.in. odcięto im dostęp do ciepłej wody, ich rzeczy osobiste zostały rozrzucone oraz spryskane gazem pieprzowym. 

W skardze zarzucono naruszenie m.in.:

  1. Prawa do życia, zakazu tortur, zakazu zbiorowych wydaleń poprzez zastosowanie wobec skarżących push-backu
  2. Prawa do skutecznego środka odwoławczego wobec braku realnej możliwości skutecznego zaskarżenia zastosowania wobec nich push-backu
  3. Zakazu arbitralnej detencji
  4. Zakazu tortur oraz prawa do życia rodzinnego w związku z nieadekwatnymi warunkami panującymi w Tymczasowym Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Wędrzynie. 

Cudzoziemców przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka reprezentuje współpracująca ze Stowarzyszeniem adw. Małgorzata Jaźwińska. 

To już kolejna zakomunikowana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka przeciwko Polsce sprawa dotycząca nielegalnych wywózek (push-back) na polsko-białoruskiej granicy. W sumie zakomunikowano już 9 spraw obejmujących łącznie 73 skarżących (R.A. i in. p-ko Polsce, M.M. i in. p-ko Polsce, K.A. i M.A. i in. p-ko Polsce, F.A. i S.H. p-ko PolsceA.S. p-ko Polsce, M.A. p-ko Polsce, I.A. i in. p-ko Polsce, T.Z. i R.Z. p-ko Polsce, A.A. i in. p-ko Polsce).

Udostępnij