Polski system prawny nie dostrzega specyficznych potrzeb dzieci migrantów i nie zawsze kieruje się ich dobrem ani najlepiej pojmowanym interesem – wynika z tzw. Raportu Alternatywnego przygotowanego dla Komitetu Praw Dziecka ONZ przez 13 organizacji pozarządowych. W Polsce notorycznie łamane są prawa dzieci cudzoziemskich m.in. do edukacji, ochrony zdrowia, wolności, dostępu do informacji, godnego zakwaterowania i pomocy prawnej. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej spotkało się we wrześniu z Komitetem ONZ na Sesji Roboczej aby porozmawiać o głównych problemach dzieci cudzoziemskich w Polsce.

Polskie prawo nie zawsze widzi w małoletnim migrancie dziecko. Zbyt często, w ramach procedur legalizacyjnych organy bezpośrednio łączą pobyt dzieci w Polsce ze statusem prawnym rodziców. W takich sytuacjach troska o dziecko schodzi na dalszy plan – przyznaje Katarzyna Słubik, prezeska Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej skupiło się w swojej części raportu na przypadkach systemowego łamania praw dzieci z rodzin cudzoziemskich podkreślając, że polskie normy prawne regulujące postępowania administracyjne dotyczące legalizacji pobytu, udzielania ochrony międzynarodowej lub zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz umieszczenia w detencji, których podmiotem są dzieci cudzoziemskie przebywające w Polsce pod opieką, nie respektują potrzeb ani poglądów dzieci.

Jak piszą ekspertki Stowarzyszenia, najlepszy interes dziecka cudzoziemskiego nie jest więc zawsze zabezpieczany w postępowaniach go dotyczących. Stowarzyszenie wskazało w raporcie, że organom stosującym prawo brak odpowiednich procedur lub ich znajomości.

Główne problemy z ochroną praw dzieci cudzoziemskich w Polsce to:

Raport Alternatywny został opracowany przez 13 polskich organizacji pozarządowych. Organizacje zwracają uwagę na to, że duża część Zaleceń Komitetu Praw Dziecka z roku 2015 niestety nie doczekała się realizacji.

Każdy kraj, który ratyfikował Konwencję o prawach dziecka, ma obowiązek co pięć lat przedstawić oficjalny raport z realizacji zapisów tego dokumentu. Polski rząd przedstawił taki raport Komitetowi Praw Dziecka w tym roku. Poza stroną rządową, swój raport przygotowały organizacje pozarządowe. W dokumencie tym (tzw. Raporcie Alternatywnym) znajdują się uwagi i rekomendacje do stanu przestrzegania praw dziecka w Polsce. We wrześniu br., podczas Sesji Roboczej Komitetu Praw Dziecka w Genewie polskie organizacje pozarządowe zaprezentowały swój raport. Na podstawie obu raportów (rządu polskiego i organizacji pozarządowych) Komitet Praw Dziecka przygotuje Zalecenia dla Polski.

Raport organizacji pozarządowych składa się z ośmiu części. Każdą z nich zamykają rekomendacje określonych działań.

W przygotowaniu raportu wzięły udział następujące organizacje: ATD Czwarty Świat, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Szkoła z Klasą, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Fundacja w Stronę Dialogu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Integracja, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, Polski Komitet EAPN, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Całość prac nad raportem koordynował UNICEF Polska.

POBIERZ RAPORT >>>

Udostępnij