Razem z Lambda Warszawa oraz Global Detention Project złożyliśmy informację o przestrzeganiu praw człowieka  w ramach procedury ONZ Powszechnego Przeglądu Okresowego. Celem Przeglądu jest ocena stanu przestrzegania praw człowieka przez kraje członkowskie ONZ, a także odniesienie się do ewentualnych naruszeń. W ramach Przeglądu Rada Praw Człowieka ONZ może wskazać państwom szereg rekomendacji mających na celu zapewnienie przez nie przestrzeganie praw człowieka. Więcej na temat Powszechnego Przeglądu Okresowego dowiedzieć się można tu.

Złożony przez nas raport skupia się przede wszystkim na następujących kwestiach:

 1. Pracownicy migrujący
 2. Dyskryminacja
 3. Przestępstwa z nienawiści
 4. Ochrona i integracja cudzoziemców/ki szczególnie wrażliwych/e
 5. Sytuacja prawna migrantów/ek przebywających w Polsce bez zezwolenia na pobyt  
 6. Zasada non – refoulement
 7. Detencja ze względów migracyjnych

Najważniejsze przedstawione przez nas rekomendacje dotyczą:

 1. Podpisania i ratyfikacji przez Polskę Konwencji o ochronie pracowników migrujących i członków ich rodzin, a także Protokołu Dodatkowego do Konwencji Praw Dziecka;
 2. Wprowadzenia efektywnego systemu ochrony przed wykorzystywaniem pracowników migrujących w Polsce;
 3. Przyjęcia i wdrożenia krajowego planu na rzecz przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści, a także przeszkolenie pracowników policji i innych urzędów w zakresie sposobu traktowania osób, które doświadczyły przestępstw z nienawiści; 
 4. Zmiany w prawie w celu zapewnienia faktycznej i efektywnej ochrony przed dyskryminacją oraz przestępstwami z nienawiści, w tym wprowadzenie ścigania z urzędu przestępstw z nienawiści;
 5. Poprawy ochrony praw migrantek, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć
 6. Poprawy dostępu do programów integracyjnych dla osób, którym udzielono w Polsce ochrony przed powrotem do kraju;
 7. Zapewnienia prawa do skutecznego środka odwoławczego w postępowaniu w sprawie zobowiązania do powrotu (deportacyjnym).
 8. Zapewnienia efektywnego dostępu do ochrony zdrowia i edukacji wszystkim migrantom w sytuacji nieuregulowanego pobytu, zwłaszcza dzieciom;
 9. Poszanowania zasady non-refoulement, w szczególności poprzez zaprzestanie masowych push-packów, uchylenie przepisów krajowych naruszających zasadę non-refoulement, zapewnienie mediom oraz organizacjom pozarządowym dostępu do obszarów przygranicznych, wszczęcie postępowań karnych przeciwko polskim funkcjonariuszom, którzy stosowali przemoc lub przekroczyli swoje uprawnienia bądź nie dopełnili obowiązków na polsko-białoruskiej granicy .  
 10. Zaprzestania umieszczania dzieci oraz osoby po doświadczeniu przemocy w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, 
 11. Zagwarantowania odpowiednich warunków w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Cały raport przeczytać można tutaj.

Udostępnij