zakaz_wjazduOtrzymaliśmy odpowiedź Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na nasze wystąpienie z dnia 6 listopada 2013 r., w którym zwróciliśmy się o uchylenie przez UdSC wszystkich decyzji, na podstawie których osobom, którym odmówiono ochrony międzynarodowej w Polsce zakazano ponownego wjazdu do naszego kraju i do innych państw strefy Schengen.

Po piśmie z 3 stycznia 2014 r. ponaglającym UdSC do udzielenia nam odpowiedzi, 24 stycznia 2014 r. poinformowano nas, że Szef UdSC z urzędu stwierdził nieważność wszystkich tego rodzaju decyzji.

Oznacza to, że każdy cudzoziemiec, któremu nie udało się uzyskać ochrony międzynarodowej w Polsce, nie będzie niesłusznie „karany” za to, że ubiegał się o nadanie statusu uchodźcy w naszym kraju. Po powrocie do kraju pochodzenia osoba taka będzie mogła – nawet następnego dnia – ponownie przyjechać do Polski na podstawie wizy wydanej przez konsula.

Dane takich osób nie mogą być bowiem wpisywane do ani do wykazu cudzoziemców niepożądanych, ani do Systemu Informacyjnego Schengen.

zdjęcie: Rafamiga / GFDL / CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 via Wikimedia Commons

Udostępnij