Stowarzyszenie Interwencji Prawnej złożyło tzw. raport alternatywny do Komitetu monitorującego wykonanie przez Polskę Konwencji o Przeciwdziałaniu Przemocy ze Względu Na Płeć (Konwencja Stambulska). Wskazujemy na naruszenia i zaniedbania, o których nie wspomina polski raport rządowy przedłożony w ramach pierwszej fazy sprawozdawczej z wykonania Konwencji.

Przeczytaj raport alternatywny SIP (wersja angielska) >>>

W raporcie punktujemy:

  • brak oddzielnego prawa pobytu dla migrantek dotkniętych przemocą, które dotychczasowe prawo pobytu wywodziły od sprawcy przemocy (mimo, iż rząd twierdzi uparcie inaczej)
  • trudności z uzyskaniem ochrony międzynarodowej przez kobiety uciekające przed przemocą ze względu na płeć w kraju pochodzenia
  • brak poszanowania zasady non-refoulement w przypadku migrantek, które po powrocie do kraju pochodzenia mogłyby być poddane przemocy ze względu na płeć
  • brak dostępu do interwencji kryzysowej i wsparcia z ustawy o pomocy społecznej dla migrantek doświadczających przemocy
  • brak ochrony dla migrantek podawanych przemocy i molestowaniu w miejscu pracy
  • detencję (pozbawienie wolności) kobiet, które doświadczyły przemocy.

Udostępnij