W dniu 10 maja 2007 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał zarządzenie tymczasowe (interim measure), w którym czasowo zakazał polskim władzom deportacji Ingusza, Pana A. Mamilova, do Rosji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania o nadanie mu statusu uchodźcy (nr skargi 18358/07).

Cudzoziemiec brał udział w pierwszej wojnie czeczeńskiej w 1994 r. Walczył w oddziałach czeczeńskich przeciwko siłom federalnym. Po 1996 r. pozostał w Czeczenii, gdzie szkolił czeczeńskich wolontariuszy, którzy chcieli walczyć w z Rosją. Na początku 2000 r., wraz z początkiem drugiej wojny czeczeńskiej, Pan A. Mamilov uciekł z Czeczenii do Gruzji. Przebywał tam trzy lata. W 2003 r. przyjechał nielegalnie do Polski. W 2006 r. złożył wniosek o nadanie mu statusu uchodźcy. Przed wszczęciem postępowania o nadanie statusu uchodźcy, wobec Pana A. Mamilova wydano decyzję o wydaleniu go z terytorium Polski.

W 2006 r., Federacja Rosyjska zwróciła się do władz polskich o wydanie cudzoziemca w trybie ekstradycji. Wskazywano, że w 1998 r. Pan A. Mamilov popełnił w Północnej Osetii przestępstwo polegające na wzięciu zakładników w celu uzyskania okupu. Sąd okręgowy, a następnie sąd apelacyjny wydały postanowienie o dopuszczalności ekstradycji.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w dniu 28 kwietnia 2007 r. wystąpiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o zastosowani środka tymczasowego (interim measure) poprzez wstrzymanie procedury ekstradycyjnej i wydaleniowej. SIP wskazywało, iż ewentualna ekstradycja lub wydalenie cudzoziemca do Federacji Rosyjskiej może spowodować, iż będzie on narażony na tortury, nieludzkie i poniżające traktowanie albo karnie. Niebezpieczeństwo takiego traktowania jest tym większe, iż cudzoziemiec był uczestnikiem konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego i postępowanie karne może być wykorzystane do stosowania przez władze rosyjskie pozaprawnych represji w stosunku do niego za jego działalność w niepodległościowym ruchu czeczeńskim.

Europejski Trybunał Praw Człowieka 30 kwietnia 2007 r. wydał władzom polskim zalecenie o wstrzymanie procedury ekstradycyjnej, a także wydaleniowej Pana A. Mamilov do 10 maja 2007 r. W dniu 10 maja 2007 r. Trybunał przedłużył stosowanie środka tymczasowego (interim measure) wobec cudzoziemca i zakazał jego ekstradycji oraz deportacji do 10 dni od ostatecznego rozstrzygnięcia w jego sprawie uchodźczej.

SIP po wydaniu przez Trybunał zarządzenia tymczasowego wniósł w imieniu Pana A. Mamilova skargę przeciwko Polsce wskazując, że wydanie przez sąd postanowienia o dopuszczalności ekstradycji cudzoziemca naruszyło art. 3, 5 i 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka.

Udostępnij