Projekt ustawy dotyczącej wjazdu i pobytu w Polsce obywateli UE i członków ich rodzin może naruszać prawo Unii Europejskiej oraz prawa podstawowe. Obywatele Unii Europejskiej mogą znaleźć się w sytuacji gorszej od pozostałych migrantów w Polsce.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przesłało uwagi do przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projektu zmiany ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy został przygotowywany głównie w związku z tzw. Brexitem i koniecznością uregulowania sytuacji obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce.

W ocenie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej niektóre z zaproponowanych uregulowań mogą naruszać prawo Unii Europejskiej, w tym prawa podstawowe. Stowarzyszenie zaniepokojone jest przede wszystkim:

  • możliwością długotrwałego, aż 18 miesięcznego, umieszczania obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców,
  • możliwością wydalania obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin bez zbadania stopnia integracji w Polsce oraz ewentualnego naruszenia ich prawa do życia rodzinnego i prywatnego w przypadku wydalenia.

Część z projektowanych unormowań stawia obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin w sytuacji gorszej niż innych migrantów w Polsce. Biorąc pod uwagę daleko idącą ochronę, która winna wynikać z posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej, traktatowe prawo do swobodnego przepływu osób wewnątrz UE, a także ochronę praw podstawowych, w ocenie Stowarzyszenia projektowane przepisy nie znajdują uzasadnienia.

Projekt ustawy dostępny jest tutaj.

Z opinią Stowarzyszenia Interwencji Prawnej możesz zapoznać się tutaj.

Udostępnij