Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź od Pana Piotra Stachańczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, na nasze pismo z dnia 15.10.2013 roku, w którym zwróciliśmy uwagę na stosowanie przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nieprawidłowej – w naszej ocenie – wykładni przepisów ustawy o cudzoziemcach. Polegała ona na przyjęciu, iż w każdym przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z uwagi na małżeństwo z obywatelem polskim właściwy urząd wojewódzki obowiązany jest prowadzić czynności dowodowe, takie jak wywiad środowiskowy czy przesłuchanie małżonków w celu zbadania legalności małżeństwa. Stanowisko takie Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wyraził we wnioskach z kontroli w zakresie oceny sposobu prowadzenia przez Wojewodę Mazowieckiego tego typu postępowań administracyjnych.

Pan Minister nie podzielił stanowiska Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców i stwierdził, że nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowych czynności dowodowych w każdym postępowaniu dotyczącym legalizacji pobytu z uwagi na małżeństwo z obywatelem polskim, gdyż przepisy ustawy o cudzoziemcach nie przewidują w tym zakresie określonego katalogu środków dowodowych, które organ ma obowiązek przeprowadzić. Powołując się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wyjaśnił, że dodatkowe środki dowodowe nie powinny być przeprowadzane – jak zaleca Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców – niejako automatycznie, w każdym postępowaniu o przedłużenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, ale jedynie wtedy, kiedy jest to konieczne w demokratycznym społeczeństwie dla osiągnięcia założonych celów, przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności.

W konsekwencji naszego wystąpienia, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców został zobowiązany do uwzględnienia stanowiska Pana Ministra przy ocenie stosowania przez wojewodów przepisów dotyczących wydawania cudzoziemcom zezwoleń pobytowych.

zdjęcie: Tim Forbes / CC BY-NC-ND

Udostępnij