wedding-rings---african-american-1384053-mStowarzyszenie wystąpiło do MSW ze skargą na interpretację przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców przepisów ustawy o cudzoziemcach (art. 55 ust. 1) w zakresie sposobu i częstotliwości badania, czy małżeństwo pomiędzy Polakiem a obcokrajowcem nie zostało zawarte w celu obejścia przepisów. UdsC poleca urzędom wojewódzkim badanie legalności małżeństwa przy każdym postępowaniu w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

W opinii Stowarzyszenia ustawa nie daje urzędnikom takich uprawnień. W sytuacji pierwszego ubiegania się przez cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z uwagi na małżeństwo z obywatelem polskim przeprowadzenie pogłębionego postępowania dowodowego na okoliczność „autentyczności” związku małżeńskiego wydaje się być uzasadnione. Natomiast przeprowadzenie dodatkowych czynności dowodowych w trakcie kolejnego postępowania administracyjnego może nastąpić jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Niedopuszczalne jest, w naszej ocenie, każdorazowe badanie „legalności” małżeństwa w sytuacji, gdy organ administracji przeprowadził już takie badanie przy okazji udzielania pierwszego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i w jego wyniku nie powziął wątpliwości co do motywów zawarcia związku małżeńskiego i relacji między małżonkami.

zdjęcie: sxc.hu

Udostępnij