Przesłaliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej dotyczące dostępu cudzoziemców do pomocy społecznej. W naszym wystąpieniu zwracamy uwagę m.in. na to że:

  • programy integracyjne dla uznanych uchodźców i osób z ochroną uzupełniającą powinny w wielu przypadkach trwać dłużej niż 12 miesięcy i być w praktyce dopasowane do indywidualnych potrzeb;
  • do udziału w programach integracyjnych powinny mieć także prawo osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
  • pomoc integracyjna powinna przysługiwać także dzieciom, które urodziły się po zakończeniu programów integracyjnych rodziców;
  • 60 dni na złożenie wniosku o udział w programie integracyjnym dla członków rodziny osób objętych ochroną międzynarodową powinno być liczone od momentu ich przyjazdu do Polski (a nie od momentu otrzymania decyzji o pobycie czasowym);
  • należy rozszerzyć krąg cudzoziemców uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej w postaci tzw. wsparcia interwencyjnego.

Nasze uwagi możesz przeczytać TUTAJ.

Zdjęcie: Adam Rostowski.

Udostępnij