Holenderski sąd orzekł o tymczasowym wstrzymaniu przekazania z Holandii do Polski cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy.

Przekazanie miało być zrealizowane w związku z tzw. rozporządzeniem Dublin III, zgodnie z którym co do zasady państwem odpowiedzialnym za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej (nadanie statusu uchodźcy) jest pierwsze państwo członkowskie UE, w którym cudzoziemiec złożył taki wniosek.

Sąd oparł swoją decyzję głównie na zaświadczeniu przygotowanym przez prawnika współpracującego ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.

W zaświadczeniu wskazano na ryzyko długotrwałego umieszczenia całej rodziny cudzoziemców, w tym dzieci, w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, a także na ryzyko przymusowej deportacji do kraju pochodzenia.

Sąd uznał, że ryzyko deportacji do kraju pochodzenia stanowi wystarczający powód, aby tymczasowo wstrzymać przekazanie do Polski do czasu merytorycznego rozpatrzenia skargi.

Udostępnij