Holenderski sąd orzekł o tymczasowym wstrzymaniu przekazania z Holandii do Polski cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy.

Przekazanie miało być zrealizowane w związku z tzw. rozporządzeniem Dublin III, zgodnie z którym co do zasady państwem odpowiedzialnym za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej (nadanie statusu uchodźcy) jest pierwsze państwo członkowskie UE, w którym cudzoziemiec złożył taki wniosek.

Sąd oparł swoją decyzję głównie na zaświadczeniu przygotowanym przez prawnika współpracującego ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.

W zaświadczeniu wskazano na ryzyko długotrwałego umieszczenia całej rodziny cudzoziemców, w tym dzieci, w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, a także na ryzyko przymusowej deportacji do kraju pochodzenia.

Sąd uznał, że ryzyko deportacji do kraju pochodzenia stanowi wystarczający powód, aby tymczasowo wstrzymać przekazanie do Polski do czasu merytorycznego rozpatrzenia skargi.