Stowarzyszenie Interwencji Prawnej podjęło uchwałę o przyłączeniu do postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

Cudzoziemiec przebywa w Polsce wraz z żoną oraz małoletnimi dziećmi. Cała rodzina z wyjątkiem cudzoziemca otrzymała w Polsce zgodę na pobyt humanitarny.

Cudzoziemcowi odmówiono udzielenia zgody na pobyt humanitarny wskazując, że mógłby stanowić zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wynikało to wyłącznie z faktu, że siedem lat temu popełnił on w Polsce przestępstwa. Należy jednak zaznaczyć, że cudzoziemiec odbył w Polsce karę pozbawienia wolności oraz został przedterminowo warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary. Sąd penitencjarny uznał, że został on skutecznie zresocjalizowany i istnieje wobec niego pozytywna prognoza kryminologiczno-społeczna.

W ocenie SIP w demokratycznym państwie prawa nie powinno dochodzić do sytuacji, w których jeden organ państwowy uznaje, że dana osoba nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa, podczas gdy inny organ bez wyraźnego powodu, na podstawie analogicznego materiału dowodowego dochodzi do odmiennych wniosków.

SIP stoi na stanowisku, że w tej sprawie cudzoziemiec nie stanowi zagrożenia dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jego zobowiązanie do powrotu skutkowałoby naruszeniem prawa do życia rodzinnego oraz praw dziecka.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej reprezentowane jest przez adw. Małgorzatę Jaźwińską.

Udostępnij