Posiadanie paszportu biometrycznego to nie jedyny warunek, jaki musi zostać spełniony, aby cudzoziemiec mógł poruszać się w strefie Schengen bez wizy przez 90 dni. Ważne jest też staranne obliczenie długości poprzednich krótkoterminowych pobytów cudzoziemca w Schengen.

Co to oznacza w praktyce? W odpowiedzi na nasze pismo Komenda Głowna Straży Granicznej wyjaśnia:

W praktyce kontrola dopuszczalnego pobytu krótkoterminowego polega na cofnięciu się o 180 dni (od dnia dokonywania kontroli) i obliczenia np. na podstawie odcisków stempli kontroli granicznej liczby dni, które cudzoziemiec już wykorzystał  w tym 180-dniowym okresie.

Co to zasady, do obliczenia wcześniejszego pobytu krótkoterminowego wlicza się wszystkie pobyty krótkoterminowe na podstawie wizy C (oraz na podstawie wizy D, w innym kraju niż wystawca wizy oraz pobyty od dnia 11.06.2017 na podstawie podpisów o ruchu bezwizowym).

Dla przykładu:

Obywatel Ukrainy spełniający warunki dot. ruchu bezwizowego wjechał do Polski na podstawie wizy D (wiza krajowa wydana w tym konkretnym wypadku na 6 miesięcy) 12 czerwca br. Po miesiącu sprzędzonym w Polsce (12 lipca) wybiera się na wakacje do Hiszpanii. W jego paszporcie widnieją jednak dwie stampile – od 2 do 18 lutego br. przebywał w Czechach a od 7 do 22 kwietnia w Polsce. W obu przypadkach były to wizy turystyczne wydane przez wspomniane kraje.

Ile dni do wykorzystania w ramach ruchu bezwizowego ma cudzoziemiec?

Pod uwagę bierzemy datę 12 lipca i wertujemy kartki kalendarza 180 dni wstecz, w tym wypadku do 14 stycznia br.  W okresie branym pod uwagę obywatel Ukrainy był dwa razy w strefie Schengen. Łącznie spędził tu 33 dni (17 dni w Czechach i 16 dni w Polsce).  Oznacza to, że poza Polską (w strefie Schengen) może spędzić maksymalnie 57 dni.

Jeżeli okres pobytu w ruchu bezwizowym został wykorzystany, ponowny wjazd do Polski może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie wizy długoterminowej.

Warto też zapamiętać, że dopiero po wykorzystaniu całego okresu pobytu przysługującego w ramach ruchu bezwizowego, następuje płynne przejście na uprawnienia wynikające ze złożenia  w terminie wniosku na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Udostępnij