zoriah_kenya_famine_kakuma_refugee_camp_irc_international_rescue_committee_aid_hunger_starvation_shortage_20090127_4067_l21 lutego 2014 r. Komitet ds. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (CERD) opublikował rekomendacje dotyczące Polski. Rekomendacje Komitetu wynikają w dużej części z uwag zgłoszonych przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w alternatywnym raporcie złożonym przez nas do Komitetu.

Zaleca się w nich m.in. uchwalenie nowelizacji art. 53 § 2 kodeksu karnego poprzez wyraźne dodanie motywacji rasistowskiej jako przesłanki dodatkowo obciążającej oskarżonego. W związku z wyraźną dysproporcją pomiędzy wzrastającą liczbą przestępstw z nienawiści i utrzymującą się na niskim poziomie liczbą spraw sądowych zalecono wprowadzenie szkoleń dla prokuratorów, policjantów i sędziów na temat zwalczania przestępstw o motywach rasistowskich. Komitet rekomenduje również ustanowienie niezależnego organu odpowiedzialnego m.in. za rozpatrywanie skarg na niewłaściwe traktowanie osób o innym pochodzeniu etnicznym czy narodowościowym przez policjantów.

W rekomendacjach, zwrócono uwagę na niedostateczne środki finansowe, jakimi dysponuje Rzecznik Praw Obywatelskich na wykonywanie powierzonych mu zadań, podniesiono również problem braku ustawowych kompetencji Rzecznika do rozpatrywania skarg pochodzących od ofiar dyskryminacji rasowej w sprawach pomiędzy podmiotami prywatnymi.

Do innych istotnych zaleceń należy zaliczyć:

  • wezwanie do zaprzestania detencji dzieci cudzoziemców oraz zagwarantowanie im w pełnym zakresie prawa do edukacji;
  • nakazanie podjęcia działań w celu zapewnienia osobom należącym do grup mniejszościowych możliwości pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności,
  • ratyfikację Międzynarodowej Konwencji dotyczącej ochrony praw migrujących pracowników i członków ich rodzin;
  • rozszerzenie współpracy pomiędzy rządem a organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną praw człowieka oraz
  • usunięcie wszystkich barier w korzystaniu przez cudzoziemców z praw socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych.

Stanowisko Stowarzyszenia podczas posiedzenia Komitetu prezentowała Małgorzata Szuleka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, za co chcielibyśmy serdecznie podziękować.

 

Pełny tekst rekomendacji: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/POL/CERD_C_POL_CO_20-21_16553_E.doc

Pełny tekst alternatywnego raportu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej: https://www.interwencjaprawna.pl/raport-sip-dla-onz/

Zdjęcie: Zoriah / CC BY-NC

Udostępnij