W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi legalności zatrudnienia cudzoziemców spoza Unii Europejskiej wykonujących pracę na terytorium Polski, posiadających zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o ustosunkowanie się do naszej wykładni. Zgodnie z nią cudzoziemiec, który zrezygnował z pracy na rzecz jednego pracodawcy i podjął zatrudnienie u innego – w oparciu o nowe zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (zarejestrowane we właściwym urzędzie pracy) pracuje legalnie.

MPiPS w swojej odpowiedzi zgadza się z przedstawioną przez SIP interpretacją, przyznając, że cudzoziemiec jest uprawniony do pracy na warunkach określonych w nowo uzyskanym zezwoleniu na pracę lub zarejestrowanym przez pracodawcę oświadczeniu. Jednocześnie MPiPS przypomina o konieczności powiadomienia właściwego wojewody o utracie pracy w ciągu 15 dni roboczych.

zdjęcie: Heriberto Herrera / freeimages.com

Udostępnij