Przedstawiamy Państwu wytyczne, mające służyć osobom udzielającym porad obywatelskich i prawnych oraz ich klientom. Celem ich opracowania była chęć wypracowania dobrej praktyki udzielania porad w sytuacji, gdy w rozpatrywanej sprawie pojawia się lub może pojawić się wątek dyskryminacji klienta ze względu na jego pochodzenie etniczne, rasę lub narodowość.
Do udziału w zespole opracowującym wytyczne poza przedstawicielami Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Związku Biur Porad Obywatelskich, zaproszeni zostali przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Zespołu Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii MSWiA.


Prowadzenie poradnictwa w sprawach dotyczących dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego, rasy lub narodowości.pdf

Udostępnij