ustawa-projekt22 kwietnia wysłaliśmy do MSW uwagi SIP do kolejnej wersji ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Regulacja ta ma zapewnić pełne wdrożenie do prawa polskiego dyrektyw europejskich z tzw. Pakietu azylowego. W naszych uwagach główny akcent położyliśmy na zapewnienie cudzoziemcom, którzy zaskarżyli negatywne decyzje Rady ds. Uchodźców do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego prawa do pozostania w Polsce, otrzymania dokumentu tożsamości, wykonywania pracy i korzystania ze wsparcia socjalnego w okresie postępowania przed sądem. Zgłoszone przez nas propozycje wynikają wprost z orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, które udało nam się uzyskać w ostatnim miesiącu (Sygn. akt II OZ 218/15, Sygn, akt II OSK 540/15) w sprawach naszych klientów.

Niestety, ze stron Rządowego Centrum Legislacji dowiedzieliśmy się, że projekt ustawy w innej wersji niż ta, która została nam przekazana, został 22 kwietnia 2015 r. przyjęty przez Komitet ds. Europejskich i skierowany przez MSW do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Pragniemy podkreślić, że nakreślony przez MSW termin skonsultowania projektu przez organizacje pozarządowe mijał właśnie 22 kwietnia 2015 r. Jesteśmy głęboko rozczarowani tym, że – nie czekając na stanowisko strony społecznej i nie dając sobie szansy na rzeczywiste zapoznanie się z nim i ocenę zasadności uwag organizacji pozarządowych – MSW skierowało projekt do dalszych prac rządowych.

Udostępnij