W dniu 22 czerwca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Parlamentu projekt ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach.

Projekt ten przewiduje przeprowadzenie legalizacji pobytu cudzoziemców przebywających na terytorium Polski nielegalnie w drodze abolicji.

Zgodnie z tym projektem ustawy, możliwość skorzystania z abolicji będą mieli cudzoziemcy przebywający w Polsce

  • nieprzerwanie co najmniej od dnia 20 grudnia 2007 r., których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny;
  • nieprzerwanie co najmniej od dnia 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu, i których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny;
  • wobec których w dniu 1 stycznia 2010 r. trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.

Zalegalizowanie pobytu ww. kategorii cudzoziemców odbędzie się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Organami właściwymi do przeprowadzenia postępowań w tych sprawach będą wojewodowie oraz Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Okres składania wniosków o zalegalizowanie pobytu w sposób przewidziany w projekcie ma wynosić 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (30 dni od dnia jej ogłoszenia!).

Obecnie projektowane przepisy o charakterze abolicyjnym mają umożliwić zalegalizowanie pobytu jak największej liczbie cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce. Z uwagi na powyższe, projektowane przepisy nie powinny nakładać na cudzoziemców obowiązku spełnienia zbyt wielu przesłanek uzyskania zezwolenia na pobyt oraz nie powinny stwarzać nadmiernych barier dla osiągnięcia tego celu.

W celu uproszczenia postępowania dowodowego, w projekcie przyjęto domniemanie, że pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie się uważać za nieprzerwany, jeżeli nic innego nie będzie wynikać ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego lub okoliczności sprawy.

Odstąpiono od wymogów, które zastosowano w ramach poprzednich takich akcji z roku 2003 i 2007/2008r., dotyczących zamieszkania i możliwości wykonywania pracy lub posiadania dochodów lub mienia wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania i leczenia cudzoziemca oraz członków jego rodziny pozostających na jego utrzymaniu przez okres 1 roku.

Źródło: www.udsc.gov.pl/Abolicja,dla,cudzoziemcow,1444.html ( Urząd do Spraw Cudzoziemców, 04-07-2011)

Udostępnij