Ubezpieczenie zdrowotne, które należy posiadać ubiegając się o zezwolenie na pobyt

Cudzoziemiec, składając dokumenty na pobyt powinien wykazać, że posiada ubezpieczenie zdrowotne (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to posiadanie ubezpieczenia, które pokrywa koszty leczenia w Polsce, czyli umożliwia korzystanie z opieki zdrowotnej i szpitalnej (daje prawo do korzystania zarówno z opieki lekarza w przychodni jak i leczenia szpitalnego), lub aktualnej polisy ubezpieczeniowej, wskazującej pokrycie kosztów leczenia przez ubezpieczyciela.

Dokument potwierdzający ubezpieczenie zawsze musi być w języku polskim i musi być ważny w dniu wydaniu decyzji, a najlepiej kilka (minimum 3) miesiące dłużej.

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie może być:

– deklaracja ZUS RCA za ostatni miesiąc

– aktualny wpis w legitymacji ubezpieczeniowej

– umowa ubezpieczenia z NFZ (oryginał umowy ubezpieczenia z NFZ do wglądu wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych – od dnia zawarcia umowy do dnia wydania decyzji). Należy pamiętać, że każda składka musi być opłacona do 15 dnia następnego miesiąca.

– uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – ZUS (potwierdzenie zgłoszenia do ZUS wraz z potwierdzeniem odprowadzania składek)

– ubezpieczenie zagraniczne (jeśli ubezpieczenie pochodzi z innego niż Polska kraju musi zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i przedstawione razem z oryginałem)

– prywatna polisa ubezpieczeniowa (polisa musi obejmować koszty leczenia na terytorium RP (musi dawać prawo korzystania z pomocy lekarza zarówno w przychodni jak i szpitalu). Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest dowodem posiadania ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia. Polisa musi być ważna na dzień wydania decyzji.

W przypadku opłat w ratach za polisę należy dołączyć potwierdzenie zapłaty (oryginał do wglądu).

UWAGA: Potwierdzenie posiadania ubezpieczenie zdrowotnego nie jest wymagane w przypadku gdy wniosek składa:

– małżonek/małżonka obywatela/ki Polski,

– członek/kini rodziny cudzoziemca/ki, w ciągu pierwszych 6 miesięcy od udzielenia temu cudzoziemcowi/mce statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

– osoba przebywająca w Polsce bez ważnych dokumentów pobytowych (nieudokumentowany pobyt).