Praca i pobyt/ niebieska karta/ praca sezonowa/ praca pracownika oddelegowanego

Osoba składająca wniosek o zezwolenie na ten rodzaj pobytu w Polsce powinna wykazać, że posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce.

Od 1 października 2018 r. minimalna kwota wynosi co najmniej 528 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto w wypadku osoby samotnie gospodarującej.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie stabilnego źródła dochodu może być między innymi:

– umowa o pracę

– umowa zlecenie

– umowa najmu, gwarantująca wynajmującemu regularny dochód itp.

Należy pamiętać, że wynagrodzenie za pracę musi być zgodne z przepisami dotyczącymi pracy minimalnej, np. w 2021 roku minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 2800 PLN za etat i 18,30 PLN za godzinę.

Wyciąg z konta nie jest dokumentem potwierdzającym stabilny, regularny dochód, ponieważ przedstawia stan rachunku

bankowego tylko w danym momencie i jest to wyczerpywalne źródło dochodu.

W przypadku regularnych wpływów na konto należy więc udokumentować ich źródło.

W wypadku wniosków o zezwolenie na pobyt dla członków rodzin (np. dzieci, małżonków) można przedstawić dokumenty potwierdzający dochód zarabiającego członka rodziny np:

– umowę o pracę rodzica

– zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu za ostatni rok podatkowy składającego wniosek lub członka Twojej rodziny za ostatni rok

– zaświadczenie z ZUS

Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty utrzymania wnioskodawcy będzie pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Polski.