Działalność gospodarcza

Osoba składająca wniosek o zezwolenie na ten rodzaj pobytu w Polsce powinna wykazać, że posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce.

Od 1 października 2018 r. minimalna kwota wynosi co najmniej 528 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto w wypadku osoby samotnie gospodarującej.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie stabilnego źródła dochodu może być między innymi:

– bilans spółki wraz z aktualnym rachunkiem zysków i strat

– dokumenty potwierdzające osiągnięcie w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku dochodu nie niższego niż dwunastokrotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, np. CIT 8 spółki za poprzedni rok wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego, dokumenty księgowe potwierdzające aktualny wynik finansowy spółki.

Wyciąg z konta nie jest dokumentem potwierdzającym stabilny, regularny dochód, ponieważ przedstawia stan rachunku bankowego tylko w danym momencie i jest to wyczerpywalne źródło dochodu.

W przypadku regularnych wpływów na konto należy więc udokumentować ich źródło.