Pobyt z rodziną

Osoba składająca wniosek o zezwolenie na ten rodzaj pobytu w Polsce powinna wykazać, że posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce.

Od 1 października 2018 r. minimalna kwota wynosi co najmniej 528 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto w wypadku osoby samotnie gospodarującej.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie stabilnego źródła dochodu może być między innymi dokument potwierdzający dochód zarabiającego członka rodziny np.:

– umowa o pracę rodzica/małżonka

– zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu za ostatni rok podatkowy osoby składającej wniosek lub członka rodziny za ostatni rok

– zaświadczenie z ZUS

Należy pamiętać, że wynagrodzenie za pracę musi być zgodne z przepisami dotyczącymi pracy minimalnej, np. w 2021 roku minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 2800 PLN za etat i 18,30 PLN za godzinę.

Wyciąg z konta nie jest dokumentem potwierdzającym stabilny, regularny dochód, ponieważ przedstawia stan rachunku bankowego tylko w danym momencie i jest to wyczerpywalne źródło dochodu.

W przypadku regularnych wpływów na konto należy więc udokumentować ich źródło.

Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty utrzymania wnioskodawcy będzie pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Polski.

UWAGA: Potwierdzenie posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu nie jest wymagane w przypadku gdy wniosek składa:  

– małżonek/małżonka obywatela/ki Polski,

– członek/kini rodziny migranta/tki, w ciągu pierwszych 6 miesięcy od udzielenia temu migrantowi/migrantce statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

– osoba przebywająca w Polsce bez ważnych dokumentów pobytowych (nieudokumentowany pobyt).