Status migracyjny członka rodziny pozwalający na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt z członkiem rodziny cudzoziemca

Małżonek, małoletnie dziecko cudzoziemca lub jego małżonka mogą uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce, jeśli przebywa on w Polsce na podstawie jednego z następujących tytułów pobytowych:

– na podstawie zezwolenia na pobyt stały,

– na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

– w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,

– w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,

– co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok,

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej,

– w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.