Składanie wniosku o pobyt czasowy w imieniu członka rodziny, który przebywa za granicą

Wniosek na pobyt czasowy może złożyć członek rodziny cudzoziemca, który nie mieszka w Polsce ale zamierza do niej przyjechać. Małżonek, małoletnie dziecko cudzoziemca lub jego małżonka mogą uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce, jeśli przebywa on w Polsce na podstawie jednego z następujących tytułów pobytowych:

 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,
 • w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
 • co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed
  złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie
  zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy
  cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz
  przedsiębiorstwa,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej,
 • w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa poza granicami Polski, wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną składa jego małżonek lub rodzic mieszkający w Polsce.

Złożenie wniosku przez członka rodziny cudzoziemca wymaga jego/jej pisemnej zgody (lub zgody
przedstawiciela ustawowego). Wyrażenie takiej zgody oznacza, że cudzoziemiec mieszkający w Polsce (rodzic, małżonek) zostaje pełnomocnikiem do działania w postępowaniu – to na jego adres przesyłana będzie korespondencja urzędowa i to on/ona będzie przedstawiać dokumenty w tej sprawie.

Wniosek o pobyt wypełnia i podpisuje cudzoziemiec przebywający w Polsce a następnie składa go wraz z
oświadczeniem członka rodziny upoważniającym go do działania w jego imieniu, poświadczonym przez konsula paszportem, aktem ślubu i innymi niezbędnymi dokumentami.

W przypadku pozytywnej decyzji, członek rodziny cudzoziemca przebywającego w Polsce może na jej podstawie uzyskać w państwie pochodzenia wizę, umożliwiającą przyjazd. Po przyjeździe, w celu odebrania karty pobytu niezbędna będzie wizyta w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych.