Rezydent długoterminowy UE

Osoba składająca wniosek o zezwolenie na ten rodzaj pobytu w Polsce powinna wykazać, że posiada i posiadała przez okres 3 lat poprzedzających złożenie wniosku stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce.

Od 1 października 2018 r. minimalna kwota wynosi co najmniej 528 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto w wypadku osoby samotnie gospodarującej.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie stabilnego źródła dochodu może być między innymi:

– umowa o pracę/ zlecenia/ o dzieło lub inne podstawy pobierania wynagrodzenia wraz z dokumentami uprawniającymi do wykonywania pracy w Polsce

–  informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11 lub PIT 11A)

–  zeznania podatkowe (PIT 37 lub PIT 40) wraz z potwierdzeniem nadania do właściwego urzędu skarbowego

–  zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętych dochodach zawierające wysokość przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku

– umowa najmu, gwarantująca wynajmującemu regularny dochód 

Należy pamiętać, że wynagrodzenie za pracę musi być zgodne z przepisami dotyczącymi pracy minimalnej, np. w 2021 roku minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 2800 PLN za etat i 18,30 PLN za godzinę.

Wyciąg z konta nie jest dokumentem potwierdzającym stabilny, regularny dochód, ponieważ przedstawia stan rachunku

bankowego tylko w danym momencie i jest to wyczerpywalne źródło dochodu.

W przypadku regularnych wpływów na konto należy więc udokumentować ich źródło.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie stabilnego źródła dochodu może też być między innymi dokument potwierdzający dochód zarabiającego członka rodziny np.:

– umowa o pracę rodzica/małżonka

– zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu za ostatni rok podatkowy osoby składającej wniosek lub członka rodziny za ostatni rok

– zaświadczenie z ZUS

Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty utrzymania wnioskodawcy będzie pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Polski.