A. Składanie wniosku o pobyt czasowy w imieniu członka rodziny, który
przebywa za granicą

zobacz

Wniosek na pobyt czasowy może złożyć członek rodziny cudzoziemca, który nie mieszka w Polsce ale zamierzają
do niej przyjechać. Małżonek, małoletnie dziecko cudzoziemca lub jego małżonka mogą uzyskać zezwolenie na
pobyt w Polsce, jeśli przebywa on w Polsce na podstawie jednego z następujących tytułów pobytowych:

 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,
 • w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
 • co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed
  złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie
  zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy
  cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr
  1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej,
  jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką
  naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich
  kwalifikacji,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz
  przedsiębiorstwa,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej,
 • w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa poza granicami Polski, wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu
połączenia się z rodziną składa jego małżonek lub rodzic mieszkający w Polsce.

Złożenie wniosku przez członka rodziny cudzoziemca wymaga jego/jej pisemnej zgody (lub zgody
przedstawiciela ustawowego). Wyrażenie takiej zgody oznacza, że cudzoziemiec mieszkający w Polsce (rodzic,
małżonek) zostaje pełnomocnikiem do działania w postępowaniu – to na jego adres przesyłana będzie
korespondencja urzędowa i to on/ona będzie przedstawiać dokumenty w tej sprawie.

Wniosek o pobyt wypełnia i podpisuje cudzoziemiec przebywający w Polsce a następnie składa go wraz z
oświadczeniem członka rodziny upoważniającym go do działania w jego imieniu, poświadczonym przez konsula
paszportem, aktem ślubu i innymi niezbędnymi dokumentami.

W przypadku pozytywnej decyzji, członek rodziny cudzoziemca przebywającego w Polsce może na jej podstawie
uzyskać w państwie pochodzenia wizę, umożliwiającą przyjazd. Po przyjeździe, w celu odebrania karty pobytu
niezbędna będzie wizyta w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych.

B. Status migracyjny członka rodziny pozwalający na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt z członkiem rodziny cudzoziemca

zobacz

Małżonek, małoletnie dziecko cudzoziemca lub jego małżonka mogą uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce, jeśli przebywa on w Polsce na podstawie jednego z następujących tytułów pobytowych:

– na podstawie zezwolenia na pobyt stały,

– na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

– w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,

– w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,

– co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok,

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej,

– w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

C. Ubezpieczenie zdrowotne, które należy posiadać ubiegając się o zezwolenie na pobyt

zobacz

Cudzoziemiec, składając dokumenty na pobyt powinien wykazać, że posiada ubezpieczenie zdrowotne (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to posiadanie ubezpieczenia, które pokrywa koszty leczenia w Polsce, czyli umożliwia korzystanie z opieki zdrowotnej i szpitalnej (daje prawo do korzystania zarówno z opieki lekarza w przychodni jak i leczenia szpitalnego), lub aktualnej polisy ubezpieczeniowej, wskazującej pokrycie kosztów leczenia przez ubezpieczyciela.

Dokument potwierdzający ubezpieczenie zawsze musi być w języku polskim i musi być ważny w dniu wydaniu decyzji, a najlepiej kilka (minimum 3) miesiące dłużej.

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie może być:

– deklaracja ZUS RCA za ostatni miesiąc

– aktualny wpis w legitymacji ubezpieczeniowej

– umowa ubezpieczenia z NFZ (oryginał umowy ubezpieczenia z NFZ do wglądu wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych – od dnia zawarcia umowy do dnia wydania decyzji). Należy pamiętać, że każda składka musi być opłacona do 15 dnia następnego miesiąca.

– uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – ZUS (potwierdzenie zgłoszenia do ZUS wraz z potwierdzeniem odprowadzania składek)

– ubezpieczenie zagraniczne (jeśli ubezpieczenie pochodzi z innego niż Polska kraju musi zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i przedstawione razem z oryginałem)

– prywatna polisa ubezpieczeniowa (polisa musi obejmować koszty leczenia na terytorium RP (musi dawać prawo korzystania z pomocy lekarza zarówno w przychodni jak i szpitalu). Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest dowodem posiadania ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia. Polisa musi być ważna na dzień wydania decyzji.

W przypadku opłat w ratach za polisę należy dołączyć potwierdzenie zapłaty (oryginał do wglądu).

UWAGA: Potwierdzenie posiadania ubezpieczenie zdrowotnego nie jest wymagane w przypadku gdy wniosek składa:

– małżonek/małżonka obywatela/ki Polski,

– członek/kini rodziny cudzoziemca/ki, w ciągu pierwszych 6 miesięcy od udzielenia temu cudzoziemcowi/mce statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

– osoba przebywająca w Polsce bez ważnych dokumentów pobytowych (nieudokumentowany pobyt).

D. Środki utrzymania, jakie należy wykazać ubiegając się o zezwolenie na pobyt w Polsce

PRACA I POBYT/ NIEBIESKA KARTA/ PRACA SEZONOWA/ PRACA PRACOWNIKA ODDELEGOWANEGO

Osoba składająca wniosek o zezwolenie na ten rodzaj pobytu w Polsce powinna wykazać, że posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce.

Od 1 października 2018 r. minimalna kwota wynosi co najmniej 528 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto w wypadku osoby samotnie gospodarującej.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie stabilnego źródła dochodu może być między innymi:

– umowa o pracę

– umowa zlecenie

– umowa najmu, gwarantująca wynajmującemu regularny dochód itp.

Należy pamiętać, że wynagrodzenie za pracę musi być zgodne z przepisami dotyczącymi pracy minimalnej, np. w 2021 roku minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 2800 PLN za etat i 18,30 PLN za godzinę.

Wyciąg z konta nie jest dokumentem potwierdzającym stabilny, regularny dochód, ponieważ przedstawia stan rachunku

bankowego tylko w danym momencie i jest to wyczerpywalne źródło dochodu.

W przypadku regularnych wpływów na konto należy więc udokumentować ich źródło.

W wypadku wniosków o zezwolenie na pobyt dla członków rodzin (np. dzieci, małżonków) można przedstawić dokumenty potwierdzający dochód zarabiającego członka rodziny np:

– umowę o pracę rodzica

– zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu za ostatni rok podatkowy składającego wniosek lub członka Twojej rodziny za ostatni rok

– zaświadczenie z ZUS

Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty utrzymania wnioskodawcy będzie pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Polski.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Osoba składająca wniosek o zezwolenie na ten rodzaj pobytu w Polsce powinna wykazać, że posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce.

Od 1 października 2018 r. minimalna kwota wynosi co najmniej 528 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto w wypadku osoby samotnie gospodarującej.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie stabilnego źródła dochodu może być między innymi:

– bilans spółki wraz z aktualnym rachunkiem zysków i strat

– dokumenty potwierdzające osiągnięcie w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku dochodu nie niższego niż dwunastokrotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, np. CIT 8 spółki za poprzedni rok wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego, dokumenty księgowe potwierdzające aktualny wynik finansowy spółki.

Wyciąg z konta nie jest dokumentem potwierdzającym stabilny, regularny dochód, ponieważ przedstawia stan rachunku

bankowego tylko w danym momencie i jest to wyczerpywalne źródło dochodu.

W przypadku regularnych wpływów na konto należy więc udokumentować ich źródło.

POBYT Z RODZINĄ

Osoba składająca wniosek o zezwolenie na ten rodzaj pobytu w Polsce powinna wykazać, że posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce.

Od 1 października 2018 r. minimalna kwota wynosi co najmniej 528 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto w wypadku osoby samotnie gospodarującej.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie stabilnego źródła dochodu może być między innymi dokument potwierdzający dochód zarabiającego członka rodziny np.:

– umowa o pracę rodzica/małżonka

– zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu za ostatni rok podatkowy osoby składającej wniosek lub członka rodziny za ostatni rok

– zaświadczenie z ZUS

Należy pamiętać, że wynagrodzenie za pracę musi być zgodne z przepisami dotyczącymi pracy minimalnej, np. w 2021 roku minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 2800 PLN za etat i 18,30 PLN za godzinę.

Wyciąg z konta nie jest dokumentem potwierdzającym stabilny, regularny dochód, ponieważ przedstawia stan rachunku

bankowego tylko w danym momencie i jest to wyczerpywalne źródło dochodu.

W przypadku regularnych wpływów na konto należy więc udokumentować ich źródło.

Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty utrzymania wnioskodawcy będzie pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Polski.

UWAGA: Potwierdzenie posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu nie jest wymagane w przypadku gdy wniosek składa:  

– małżonek/małżonka obywatela/ki Polski,

– członek/kini rodziny migranta/tki, w ciągu pierwszych 6 miesięcy od udzielenia temu migrantowi/migrantce statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

– osoba przebywająca w Polsce bez ważnych dokumentów pobytowych (nieudokumentowany pobyt).

SZKOLENIE ZAWODOWE, INNE OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE POBYT W POLSCE

Osoba składająca wniosek o zezwolenie na ten rodzaj pobytu w Polsce powinna wykazać, że posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce.

Od 1 października 2018 r. minimalna kwota wynosi co najmniej 528 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto w wypadku osoby samotnie gospodarującej.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie stabilnego źródła dochodu może być między innymi:

– umowa o pracę

– umowa zlecenie

– umowa renty

– umowa najmu, gwarantująca wynajmującemu regularny dochód itp.

Należy pamiętać, że wynagrodzenie za pracę musi być zgodne z przepisami dotyczącymi pracy minimalnej, np. w 2021 roku minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 2800 PLN za etat i 18,30 PLN za godzinę.

Wyciąg z konta nie jest dokumentem potwierdzającym stabilny, regularny dochód, ponieważ przedstawia stan rachunku

bankowego tylko w danym momencie i jest to wyczerpywalne źródło dochodu.

W przypadku regularnych wpływów na konto należy więc udokumentować ich źródło.

Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty utrzymania wnioskodawcy będzie pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Polski.

UWAGA: Potwierdzenie posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu nie jest wymagane w przypadku gdy wniosek składa:  

– małżonek/małżonka obywatela/ki Polski,

– członek/kini rodziny migranta/tki, w ciągu pierwszych 6 miesięcy od udzielenia temu migrantowi/migrantce statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

– osoba przebywająca w Polsce bez ważnych dokumentów pobytowych (nieudokumentowany pobyt).

STUDIA STACJONARNE

Osoba składająca wniosek o zezwolenie na ten rodzaj pobytu w Polsce powinna wykazać, że posiada wystarczające środki finansowe, wystarczające na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce.

Od 1 października 2018 r. minimalna kwota wynosi co najmniej 528 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto w wypadku osoby samotnie gospodarującej.

W tym przypadku należy wykazać, że posiada się wystarczające środki, aby pokryć:

koszty zamieszkania, w tym informacja o wysokości stałych opłat eksploatacyjnych, opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, i odpadów (np. umowa najmu wraz z ostatnim rachunkiem za gaz, prąd oraz za czynsz administracyjny luz zaświadczenie z domu studenckiego o wysokości opłat) oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na ich pokrycie

– koszty utrzymania w Polsce (701 zł x 15 miesięcy = 10515 zł)

koszty nauki (czesne za rok akademicki i letni semestr roku kolejnego) 

koszty podróży powrotnej do swojego kraju pobytu (200 złotych w przypadku państwa sąsiadującego z  Polską, 500 złotych w przypadku Unii Europejskiej, 2500 złotych w przypadku państwa spoza Unii Europejskiej) 

Dokumentem potwierdzającym posiadanie wystarczających środków finansowych jest najczęściej wyciąg z konta bankowego, może to być także czek podróżny, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej, dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego wraz ze wskazaniem okresu oraz wysokości świadczenia.

Dodatkowo należy dołączyć: 

– zaświadczenie z uczelni o wysokości opłat za naukę za cały rok akademicki oraz zimowy semestr roku kolejnego

– dowód opłaty za naukę ze wskazaniem daty opłaty czesnego lub jego części (w przypadku podjęcia lub kontynuacji studiów odpłatnych).

STUDIA NIESTACJONARNE

Osoba składająca wniosek o zezwolenie na ten rodzaj pobytu w Polsce powinna wykazać, że posiada wystarczające środki finansowe, wystarczające na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce.

Od 1 października 2018 r. minimalna kwota wynosi co najmniej 528 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto w wypadku osoby samotnie gospodarującej.

W tym przypadku należy wykazać, że posiada się wystarczające środki, aby pokryć:

koszty zamieszkania w tym informacja o wysokości stałych opłat eksploatacyjnych, opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, i odpadów (np. umowa najmu wraz z ostatnim rachunkiem za gaz, prąd oraz za czynsz administracyjny luz zaświadczenie z domu studenckiego o wysokości opłat) oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na ich pokrycie

koszty utrzymania w Polsce (701 zł x 12 miesięcy = 8412 zł)

koszty nauki (czesne za cały rok akademicki) 

koszty podróży powrotnej do swojego kraju pobytu (200 złotych w przypadku państwa sąsiadującego z  Polską, 500 złotych w przypadku Unii Europejskiej, 2500 złotych w przypadku państwa spoza Unii Europejskiej) 

Dokumentem potwierdzającym posiadanie wystarczających środków finansowych jest najczęściej wyciąg z konta bankowego, może to być także czek podróżny, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej, dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego wraz ze wskazaniem okresu oraz wysokości świadczenia.

Dodatkowo należy dołączyć: 

– dowód opłaty za naukę z datą uiszczenia całości lub części.

ABSOLWENT POLSKIEJ UCZELNI POSZUKUJĄCY PRACY

Osoba składająca wniosek o zezwolenie na ten rodzaj pobytu w Polsce powinna wykazać, że posiada wystarczające środki finansowe, wystarczające na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce.

Od 1 października 2018 r. minimalna kwota wynosi co najmniej 528 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto w wypadku osoby samotnie gospodarującej.

W tym przypadku należy wykazać, że posiada się wystarczające środki, aby pokryć:

koszty utrzymania w Polsce (701 zł x 12 miesięcy = 8412 zł)

koszty podróży powrotnej do swojego kraju pobytu (200 złotych w przypadku państwa sąsiadującego z  Polską, 500 złotych w przypadku Unii Europejskiej, 2500 złotych w przypadku państwa spoza Unii Europejskiej) 

Dokumentem potwierdzającym posiadanie wystarczających środków finansowych jest najczęściej wyciąg z konta bankowego, może to być także historia rachunku bankowego potwierdzająca regularne wpływy na konto, a w przypadku gdy koszty utrzymania absolwenta pokrywa członek rodziny zamieszkujący w Polsce, można przedstawić oświadczenie o pokrywaniu kosztów utrzymania absolwenta wraz z umową o pracę, zlecenia, o dzieło, dokumentami potwierdzającymi uzyskiwany dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej).

BADACZE I NAUKOWCY

Osoba składająca wniosek o zezwolenie na ten rodzaj pobytu w Polsce powinna wykazać, że posiada wystarczające środki finansowe, wystarczające na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce.

Od 1 października 2018 r. minimalna kwota wynosi co najmniej 528 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto w wypadku osoby samotnie gospodarującej.

W tym przypadku należy wykazać, że posiada się wystarczające środki, aby pokryć:

koszty utrzymania w Polsce (701 zł x 12 miesięcy = 8412 zł)

koszty podróży powrotnej do swojego kraju pobytu (200 złotych w przypadku państwa sąsiadującego z  Polską, 500 złotych w przypadku Unii Europejskiej, 2500 złotych w przypadku państwa spoza Unii Europejskiej) 

Dokumentem potwierdzającym posiadanie wystarczających środków finansowych jest najczęściej wyciąg z konta bankowego, może to być także czek podróżny, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej, dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego wraz ze wskazaniem okresu oraz wysokości świadczenia.

Dodatkowo należy dołączyć:

– dowód opłaty za naukę z datą uiszczenia całości lub części.

STAŻYŚCI I WOLONTARIAT

Osoba składająca wniosek o zezwolenie na ten rodzaj pobytu w Polsce powinna wykazać, że posiada wystarczające środki finansowe, wystarczające na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce.

Od 1 października 2018 r. minimalna kwota wynosi co najmniej 528 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto w wypadku osoby samotnie gospodarującej.

W tym przypadku należy wykazać, że posiada się wystarczające środki, aby pokryć:

koszty utrzymania w Polsce (701 zł x 12 miesięcy = 8412 zł)

koszty podróży powrotnej do swojego kraju pobytu (200 złotych w przypadku państwa sąsiadującego z  Polską, 500 złotych w przypadku Unii Europejskiej, 2500 złotych w przypadku państwa spoza Unii Europejskiej)

Dokumentem potwierdzającym posiadanie wystarczających środków finansowych jest najczęściej wyciąg z konta bankowego, może to być także czek podróżny, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej, dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego wraz ze wskazaniem okresu oraz wysokości świadczenia.

INNE OKOLICZNOŚCI – NAUKA

Osoba składająca wniosek o zezwolenie na ten rodzaj pobytu w Polsce powinna wykazać, że posiada wystarczające środki finansowe, wystarczające na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce.

Od 1 października 2018 r. minimalna kwota wynosi co najmniej 528 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto w wypadku osoby samotnie gospodarującej.

W tym przypadku należy wykazać, że posiada się wystarczające środki, aby pokryć:

koszty utrzymania w Polsce (701 zł x 12 miesięcy = 8412 zł)

koszty podróży powrotnej do swojego kraju pobytu (200 złotych w przypadku państwa sąsiadującego z  Polską, 500 złotych w przypadku Unii Europejskiej, 2500 złotych w przypadku państwa spoza Unii Europejskiej)

koszty nauki (cały rok akademicki)

Dokumentem potwierdzającym posiadanie wystarczających środków finansowych jest najczęściej wyciąg z konta bankowego, może to być także czek podróżny, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej, dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego wraz ze wskazaniem okresu oraz wysokości świadczenia.

REZYDENT DŁUGOTERMINOWY UE

Osoba składająca wniosek o zezwolenie na ten rodzaj pobytu w Polsce powinna wykazać, że posiada i posiadała przez okres 3 lat poprzedzających złożenie wniosku stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce.

Od 1 października 2018 r. minimalna kwota wynosi co najmniej 528 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto w wypadku osoby samotnie gospodarującej.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie stabilnego źródła dochodu może być między innymi:

– umowa o pracę/ zlecenia/ o dzieło lub inne podstawy pobierania wynagrodzenia wraz z dokumentami uprawniającymi do wykonywania pracy w Polsce

–  informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11 lub PIT 11A)

–  zeznania podatkowe (PIT 37 lub PIT 40) wraz z potwierdzeniem nadania do właściwego urzędu skarbowego

–  zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętych dochodach zawierające wysokość przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku

– umowa najmu, gwarantująca wynajmującemu regularny dochód 

Należy pamiętać, że wynagrodzenie za pracę musi być zgodne z przepisami dotyczącymi pracy minimalnej, np. w 2021 roku minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 2800 PLN za etat i 18,30 PLN za godzinę.

Wyciąg z konta nie jest dokumentem potwierdzającym stabilny, regularny dochód, ponieważ przedstawia stan rachunku

bankowego tylko w danym momencie i jest to wyczerpywalne źródło dochodu.

W przypadku regularnych wpływów na konto należy więc udokumentować ich źródło.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie stabilnego źródła dochodu może też być między innymi dokument potwierdzający dochód zarabiającego członka rodziny np.:

– umowa o pracę rodzica/małżonka

– zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu za ostatni rok podatkowy osoby składającej wniosek lub członka rodziny za ostatni rok

– zaświadczenie z ZUS

Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty utrzymania wnioskodawcy będzie pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Polski.