Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy

Do każdego wniosku musisz dołączyć komplet dokumentów, które są wymagane przez prawo. Jeśli nie masz wszystkich dokumentów w dniu złożenia wniosku, możesz donieść je później. Dowiedz się, jakie dokumenty dołączyć do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, w zależności od tego, jaki jest Twój cel pobytu w Polsce.

Praca

W urzędzie złóż:

 • 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub  oryginał i kopia z oryginalnymi podpisami)
 • 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm
 • 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości 
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu
 • Załącznik nr 1 (wypełniony i podpisany czytelnie przez pracodawcę)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu (np. umowa o pracę/zlecenie) Sprawdź, czy posiadasz odpowiedni dochód >>>
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Sprawdź jakimi dokumentami potwierdzisz posiadanie ubezpieczenia >>
 • zezwolenie na pracę lub informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.  Jeżeli jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – dokument, który potwierdza, że przysługuje Ci takie zwolnienie (np. dyplom polskiej uczelni)
 • rozliczenie podatkowe PIT za poprzedni rok oraz potwierdzenie złożenia go w urzędzie skarbowym
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach 
 • oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o liczbie osób na Twoim utrzymaniu

* Dodatkowo, jeśli pełnisz funkcję prokurenta lub członka zarządu osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców musisz dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające osiągnięcie w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku dochodu nie niższego niż dwunastokrotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, np. CIT 8 spółki za poprzedni rok wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego, dokumenty księgowe potwierdzające aktualny wynik finansowy spółki lub
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez rok  przed złożeniem wniosku co najmniej dwóch pracowników będących obywatelami polskimi lub migrantami o specjalnych statusach pobytowych (np. posiadających pobyt stały, status uchodźcy, obywateli UE itd.)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków dzięki którym warunki te mogą być spełnione w przyszłości  – przede wszystkim takie, które przyczyniłyby się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy 

Praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji  (Niebieska Karta)

W urzędzie złóż:

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu,

Załącznik nr 1 (wypełniony i podpisany czytelnie przez pracodawcę)

Załącznik nr 2

– dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu)

– dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu (np. umowa o pracę/zlecenie – zawarta na okres co najmniej 1 roku, z wynagrodzeniem nie niższym niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy) sprawdź >>

– dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych (tj.wykształcenie na poziomie studiów wyższych) 

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

– zezwolenie na pracę lub informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.  Jeżeli jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – dokument, który potwierdza, że przysługuje Ci takie zwolnienie (np. dyplom polskiej uczelni)

– rozliczenie podatkowe PIT za poprzedni rok oraz potwierdzenie złożenia go w urzędzie skarbowym

Praca sezonowa

W urzędzie złóż:

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu, umowa użyczenia, zameldowanie, rezerwacja z hotelu)

– dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu (np. umowa o pracę/zlecenie) sprawdź >>

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

– zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, ważne dłużej niż Twój okres pobytu określony w wizie albo Twój okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego

Praca pracownika oddelegowanego z zagranicy

W urzędzie złóż:

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu)

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

– dokument oddelegowania określający okres oddelegowania oraz wysokość wynagrodzenia

– zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

– rozliczenie podatkowe PIT za poprzedni rok oraz potwierdzenie złożenia go w urzędzie skarbowym

– zezwolenie na pracę

Prowadzenie działalności gospodarczej

W urzędzie złóż:

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu)

– dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu (np. umowa o pracę/zlecenie)

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

– rozliczenie podatkowe PIT za poprzedni rok oraz potwierdzenie złożenia go w urzędzie skarbowym

– zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach 

Załącznik nr 1 (wypełniony i podpisany czytelnie przez pracodawcę), ale tylko jeśli celem Twojego pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzyłeś/aś lub której udziały lub akcje objąłeś/aś lub nabyłeś/aś, lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta.

– oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o liczbie osób na utrzymaniu

– zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach spółki

 – umowa spółki

 – bilans spółki wraz z aktualnym rachunkiem zysków i strat

 – ankieta dotycząca prowadzonej działalności gospodarczej 

 – dokumenty potwierdzające osiągnięcie w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku dochodu nie niższego niż dwunastokrotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, np. CIT 8 spółki za poprzedni rok wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego, dokumenty księgowe potwierdzające aktualny wynik finansowy spółki lub

– dokumenty potwierdzające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres roku przed złożeniem wniosku co najmniej dwóch pracowników będących obywatelami polskimi lub migrantami o specjalnych statusach pobytowych ( np. posiadających pobyt stały, status uchodźcy, obywateli UE itd.)  

– dokumenty potwierdzające posiadanie środków dzięki którym warunki te mogą być spełnione w przyszłości  – przede wszystkim takie, które przyczyniłyby się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy 

Pobyt z członkiem rodziny będącym cudzoziemcem

W urzędzie złóż:

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu)

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

– dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z członkiem rodziny, do którego dołączasz (akt urodzenia, akt małżeństwa)

– dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę, do której dołączasz, wymaganego zezwolenia na pobyt w Polsce (np. karta pobytu, decyzja o przyznaniu zezwolenia na pobyt)

– dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny

– oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o liczbie osób na utrzymaniu

– w przypadku małżonków – dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkanie i prowadzenie gospodarstwa domowego np. wspólne zdjęcia z różnych spotkań, wspólnych wyjazdów, wspólne umowy lub rachunki bankowe itp. (w formie papierowej)

*UWAGA: jeśli wniosek o udzielenie zezwolenia został złożony przed upływem 6 miesięcy od dnia uzyskania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej przez członka rodziny, do którego dołączasz NIE MASZ OBOWIĄZKU przedstawienia :

– ubezpieczenia zdrowotnego,

– źródła stabilnego i regularnego dochodu,

– potwierdzenia miejsca zamieszkania w Polsce.

Pobyt z członkiem rodziny – obywatelem Polski

W urzędzie złóż:

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– aktualny odpis aktu małżeństwa (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku)

– kopia dowodu osobistego małżonka

– akt urodzenia dziecka/dzieci (w przypadku posiadania wspólnych dzieci)

– gdy wniosek składany jest w imieniu dziecka – dokumenty potwierdzające posiadanie przez rodzica, który pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim, zezwolenia na pobyt (np. karta pobytu, decyzja o udzieleniu zezwolenia)

– w przypadku małżonków – dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkanie i prowadzenie gospodarstwa domowego np. wspólne zdjęcia z różnych spotkań, wspólnych wyjazdów, wspólne umowy lub rachunki bankowe itp. (w formie papierowej)

Studia stacjonarne

W urzędzie złóż:

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu   

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

– dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu)

– zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów/kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach w języku polskim

– zaświadczenie z uczelni o wysokości opłat za naukę za cały rok akademicki oraz zimowy semestr roku kolejnego

– dowód opłaty za naukę ze wskazaniem daty opłaty czesnego lub jego części (w przypadku podjęcia lub kontynuacji studiów odpłatnych)

– w przypadku kontynuacji studiów – wydruk karty okresowych osiągnięć studenta, kopia wszystkich stron indeksu       

 – dokumenty wskazujące wysokość kosztów zamieszkania, które zawierają informację o wysokości stałych opłat eksploatacyjnych, opłat za dostawę energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków i odpadów (np. umowa najmu wraz z ostatnim rachunkiem za gaz, prąd oraz za czynsz administracyjny lub zaświadczenie z domu studenckiego o wysokości opłat)

– dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce, kosztów nauki  oraz kosztów zamieszkania, np. wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej, dokument potwierdzający przyznanie stypendium

Studia niestacjonarne

W urzędzie złóż:

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu   

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

– dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu)

– zaświadczenie z uczelni o podjęciu lub kontynuacji nauki, wskazujące termin rozpoczęcia i zakończenia nauki, kierunek, rok, semestr, itp.

– zaświadczenie z uczelni o wysokości opłat za naukę za cały rok akademicki

– dowód uiszczenia opłaty za naukę 

– dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych np. wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej, dokument potwierdzający przyznanie stypendium. Sprawdź, jakie powinieneś mieć środki finansowe

Absolwent polskiej uczelni poszukujący pracy

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

– dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu)

– dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu np. wyciąg z rachunku bankowego, historia rachunku bankowego potwierdzająca regularne wpływy na konto.  Jeśli koszty utrzymania absolwenta pokrywa członek rodziny, który mieszka w Polsce, można przedstawić jego oświadczenie o pokrywaniu kosztów utrzymania wraz z umową z pracy lub innymi dokumentami potwierdzającymi jego/jej dochód. Sprawdź, jakie powinieneś mieć środki finansowe

– zaświadczenie o ukończeniu studiów lub dyplom potwierdzający ukończenie polskiej uczelni

Badania naukowe

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

– dowód opłaty za naukę z datą uiszczenia całości lub części

– dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce i podróży powrotnej do swojego kraju pochodzenia. Sprawdź, jakie powinieneś mieć środki finansowe >>>

– umowa o przyjęciu naukowca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych zawarta z jednostką naukową w Polsce

– pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do poniesienia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu Cię do powrotu

Naukowiec poszukujący pracy po ukończeniu badań naukowych

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu   

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

– dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce i podróży powrotnej do swojego kraju pochodzenia. Sprawdź, jakie powinieneś mieć środki finansowe >>>

– dokument potwierdzający zakończenie prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

– dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu)

Staż

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

– dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu)

– dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce i podróży powrotnej do swojego kraju pochodzenia oraz koszty zamieszkania, np. wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej, dokument potwierdzający przyznanie stypendium. Sprawdź, jakie powinieneś mieć środki finansowe >>>

– dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych w ciągu 2 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku lub dokument potwierdzający odbywanie poza granicami Unii Europejskiej studiów wyższych

– umowa potwierdzająca odbycie stażu

– dokument potwierdzający ukończenie kursu języka polskiego lub języka, w którym odbywa się staż, lub dokument potwierdzający odbywanie takiego kursu

Wolontariat

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu   

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

– dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu)

– dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce i podróży powrotnej do swojego kraju pochodzenia oraz koszty zamieszkania, np. wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej, dokument potwierdzający przyznanie stypendium. Sprawdź, jakie powinieneś mieć środki finansowe >>>

– umowa wolontariacka 

Nauka

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

– dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu)

– dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów nauki, utrzymania w Polsce  i podróży powrotnej do Twojego kraju pochodzenia oraz koszty zamieszkania, np. wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej, dokument potwierdzający przyznanie stypendium. Sprawdź, jakie powinieneś mieć środki finansowe >>> 

– zaświadczenie z uczelni o przyjęciu lub kontynuacji nauki

Szkolenie zawodowe

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

– dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu)

– dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny w Polsce. Sprawdź, jakie powinieneś mieć środki finansowe >>>

– oświadczenie złożone przez Ciebie pod rygorem odpowiedzialności karnej o liczbie osób na utrzymaniu

– zaświadczenie potwierdzające odbywanie lub kontynuację szkolenia zawodowego

Osoba duchowna, członek zakonu, osoba pełniąca funkcję religijną

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

– dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu)

– pismo przewodnie ze zgromadzenia lub związku wyznaniowego o odbywaniu formacji zakonnej lub pełnieniu funkcji religijnej w kościele lub związku wyznaniowym z podaniem terminu zakończenia nauki lub posługi

– dokumenty potwierdzające podstawę działania kościoła lub związku wyznaniowego w Polsce

Inne okoliczności uzasadniające pobyt w Polsce

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

– dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu)

– dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny w Polsce. Sprawdź, jakie powinieneś mieć środki finansowe >>>

– oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o liczbie osób na utrzymaniu

– dokumenty potwierdzające okoliczności, które wskazujesz w swoim wniosku, które są powodem, dla którego chcesz zostać w Polsce  

Mobilność długoterminowa

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

– dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu)

– kserokopia karty pobytu z adnotacją „ICT” wydaną przez inne państwo UE

– w przypadku wykonywania pracy w zawodzie regulowanym, dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania takiego zawodu

– dokumenty potwierdzające możliwość powrotu do pracodawcy macierzystego mającego siedzibę poza UE po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

– pisemna umowa, na podstawie której będziesz wykonywać pracę lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (wysokość wynagrodzenia określona w umowie nie może być niższa niż 70%  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego)

Mobilność długoterminowa naukowca

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

– dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu)

– kserokopia karty pobytu lub wizy długoterminowej z adnotacją „naukowiec” wydanej przez inne państwo UE

 – umowa o przyjęciu naukowca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych zawarta z jednostką naukową mającą siedzibę w Polsce

  – pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do poniesienia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

– dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce (wysokość miesięcznych środków finansowych, po odliczeniu środków na pokrycie kosztów zamieszkania, powinna być wyższa niż 528 zł dla osób w rodzinie lub 701 zł dla osób samotnie gospodarujących) i podróży powrotnej do swojego kraju pobytu (200 złotych w przypadku państwa sąsiadującego z  Polską, 500 złotych w przypadku Unii Europejskiej, 2500 złotych w przypadku państwa spoza Unii Europejskiej) oraz koszty zamieszkania, np. wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej, dokument potwierdzający przyznanie stypendium.

Mobilność długoterminowa członka rodziny naukowca

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

– dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu)

– dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z osobą, do której dołączasz (akt urodzenia, akt małżeństwa)

– dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę, do której dołączasz, wymaganego zezwolenia na pobyt w Polsce (np. karta pobytu, decyzja)

– kserokopia karty pobytu lub wizy długoterminowej z adnotacją „naukowiec”, wydanej przez inne państwo UE

 – umowa o przyjęciu naukowca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych zawarta z jednostką naukową mającą siedzibę w Polsce

– dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce (wysokość miesięcznych środków finansowych, po odliczeniu środków na pokrycie kosztów zamieszkania, powinna być wyższa niż 528 zł dla osób w rodzinie lub 701 zł dla osób samotnie gospodarujących) i podróży powrotnej do swojego kraju pobytu (200 złotych w przypadku państwa sąsiadującego z  Polską, 500 złotych w przypadku Unii Europejskiej, 2500 złotych w przypadku państwa spoza Unii Europejskiej) oraz koszty zamieszkania, np. wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej, dokument potwierdzający przyznanie stypendium

Ofiara handlu ludźmi

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– dokumenty potwierdzające podjęcie współpracy z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi (zaświadczenie z Policji, prokuratury)

Krótkotrwały pobyt ze względu na szczególne okoliczności

– 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał plus kopia z oryginalnymi podpisami) 

– 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm

– 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 

– potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu

– dokumenty potwierdzające okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. wezwanie do sądu, prokuratury  osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy lub potwierdzenie posiadania przez Ciebie wyjątkowej sytuacji osobistej, przez którą nie możesz wyjechać z Polski lub potwierdzenie, że Twoja obecność tutaj jest niezbędna dla interesu Polski)