1. Założenia „Laboratorium Migracji”

Teksty publikowane na blogu powinny stanowić źródło informacji lub efekt rzetelnej analizy, jak również inspirację do merytorycznej dyskusji nad poruszanymi zagadnieniami. Przyczynkiem do takiej dyskusji mogą być teksty, które są krótkie, czytelne, pozbawione żargonu naukowego i prawniczego, zrozumiałe dla osób reprezentujących różne środowiska. Dyskusja ta może się toczyć zarówno na stronie „Laboratorium Migracji” w komentarzach zamieszczanych pod tekstem, jak i w mediach społecznościowych, w których pojawią się informacje o opublikowanych na blogu tekstach. Dlatego zachęcamy Autorów i Autorki nie tylko do zabierania głosu w postaci zgłoszonego tekstu, ale też do udziału w dyskusji, którą dany tekst mógł zapoczątkować. 

2. Zakres tematyczny

Blog „Laboratorium Migracji” funkcjonuje wyłącznie w wersji polskojęzycznej. Nie ogranicza to jednak zakresu tematycznego do wątków związanych z polskim prawem migracyjnym. Mile widziane są teksty dotyczące prawa migracyjnego w innych państwach czy regionach, lokalnych rozwiązań instytucjonalnych, prawnych aspektów zjawisk migracyjnych obserwowanych poza granicami Polski. 

Zapraszamy do zgłaszania tekstów, które dotyczą szeroko rozumianego prawa migracyjnego oraz badań nad nim. Wszelkie regulacje, orzeczenia sądów, decyzje organów lub inne działania administracji dotyczące mobilności ludzi, jak i odbiór tych regulacji bądź praktyk przez jednostki i grupy przekraczające granice wpisują się w pożądany zakres tematyczny bloga. Zachęcamy szczególnie do poruszania w zgłaszanych tekstach aktualnych zagadnień i komentowania bieżących wydarzeń. Ale jesteśmy również otwarci na propozycje tekstów przedstawiających wątki historyczne związane z tematyką bloga. Naukowców i naukowczynie zapraszamy również do dzielenia się wynikami przeprowadzonych przez nich badań.

Zgłaszane teksty mogą odnosić się bezpośrednio do rzeczywistości funkcjonowania prawa migracyjnego (np. szczegółowych regulacji, działania instytucji zaangażowanych w kontrolę migracji, prawnych aspektów zjawisk migracyjnych), jak i do naukowych analiz dotyczących tej rzeczywistości (analiz porównawczych, badań empirycznych, działań monitoringowych). 

3. Zgłaszanie tekstów 

Propozycje tekstów przyjmowane są w trybie ciągłym. Teksty, przygotowane wg poniższych wytycznych,  należy zgłaszać za pośrednictwem formularza.  Niezbędne elementy zgłaszanych tekstów to:

  • tytuł (max. 8 słów);
  • lead – krótkie wprowadzenie (max. 220 znaków);
  • treść –  tekst powinien mieć między 3000 a 5000 znaków, zachęcamy do dzielenia go na podrozdziały, nie dopuszczamy stosowania w tekście przypisów dolnych i końcowych;
  • zdjęcie – ilustracja związana z tematyką tekstu – co najmniej jedno zdjęcie, które może być opublikowane bez naruszania praw autorskich;
  • tagi – słowa kluczowe odpowiadające tematyce tekstu wybrane z listy (w razie potrzeby dodane do listy);
  • informacje o Autorce/rze/ach – imię i nazwisko, afiliacja naukowa/zawodowa, krótki biogram, z odesłaniem do stron zawierających więcej informacji, np. profilu w mediach społecznościowych, w tym naukowych, strony podmiotu, który Autor/ka reprezentuje.

Dodatkowo Zachęcamy Autorki i Autorów do załączenia zdjęcia swojej osoby będzie ono opublikowane pod tekstem, obok informacji o Autorce/rze oraz w miarę potrzeb będzie wykorzystywane do promocji tekstów w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram). Dołączenie własnej fotografii do zgłaszanego tekstu oznacza zgodę na publikację wizerunku, jeśli tekst zostanie przyjęty do publikacji.

Podawanie źródeł 

Teksty nie powinny mieć żadnych przypisów (ani dolnych, ani końcowych). Odesłania do źródeł lub dodatkowych informacji należy podawać za pomocą hiperłączy (hiperlinków) prowadzących do informacji źródłowej, np.:  

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ostatnie wspomniane orzeczenia ETPCz odnoszą się do przewlekłości postępowania karnego. 

Jeśli niemożliwe jest odesłanie do źródeł za pomocą hiperłączy, a niezbędne jest wskazanie źródła, informację można podać w nawiasie, np.:

Wyniki badań Jana Kowalskiego (opisane w niepublikowanej pracy magisterskiej) wskazują na ryzyko wykorzystywania pracowników cudzoziemskich w zakładzie produkcyjnym w X.  

W przypadku odsyłania do książek można zrobić odesłanie do strony wydawnictwa, które książkę opublikowało. 

Zdjęcia

Każdy tekst publikowany na blogu powinien zawierać co najmniej jedną fotografię, która będzie zamieszczona na początku tekstu. Będzie ona widoczna na stronie głównej bloga, a także automatycznie „zaciągana” przy okazji umieszczania linków do wpisu w mediach społecznościowych (np. na Facebooku).  Dlatego też prosimy o: 

  1. Samodzielne wybranie i przesłanie do redakcji jednej fotografii (nie rysunku, grafiki czy logo) korespondującej z tematyką artykułu – zachęcamy do wyboru zdjęć, które są atrakcyjne i jednoznaczne, ponieważ to one będą przyciągały uwagę czytelnika w mediach społecznościowych. Rekomendujemy wybór fotografii o orientacji poziomej, jako lepiej pasującej do układu strony (w związku z tym zdjęcie może zostać wykadrowane w procesie publikacji).
  2. Wybór zdjęcia z prywatnego archiwum (zawierającego materiały, do której Autor/ka ma prawa autorskie) albo z jednej z ogólnodostępnych baz gromadzących zdjęcia na licencji Creative Commons, np. Wikimedia Commons, Flickr (prosimy o ograniczenie wyników wyszukiwania poprzez zastosowanie filtru Any license > All creative commons) czy Google (w wyszukiwarce grafiki prosimy o ograniczenie wyników wyszukiwania poprzez skorzystanie z następującego filtru: Grafika > Narzędzia > Prawa użytkowania > Licencje Creative Commons), Unsplash czy Pixabay. Publikacja przekazywanej grafiki nie może naruszać niczyich praw autorskich, w związku z czym po stronie Autora/ki leży upewnienie się, czy np. zdjęcie z archiwum prywatnego wykonane przez inne osoby niż Autor/ka będzie opublikowane za zgodą autora/ki zdjęcia.
  3. Do formularza, za pośrednictwem którego wysyłane są teksty, należy dołączyć plik graficzny w maksymalnej dostępnej rozdzielczości oraz dodać informację o źródle w następujący sposób: Tytuł zdjęcia; źródło (nazwa serwisu); link; licencja, na jakiej udostępniono zdjęcie (np. CC BY 2.0).

4. Publikacja tekstu 

Teksty na blogu „Laboratorium Migracji” publikowane są co najmniej  dwa razy w miesiącu. Komitet Redakcyjny zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia tekstu do publikacji, jeśli zgłoszona propozycja zostanie oceniona jako niespełniająca wymogów formalnych, merytorycznych i naruszająca prawa innych osób. W razie wątpliwości merytorycznych odnośnie do treści tekstu Komitet Redakcyjny kontaktuje się z Autorką/em tekstu w celu uzgodnienia niezbędnych zmian lub uzyskania wyjaśnień. Teksty niebudzące zastrzeżeń merytorycznych, zatwierdzone do publikacji, podlegają niezbędnej korekcie językowej, która jest przekazywana Autorce/owi do zatwierdzenia.  

Informacje o przyjęciu lub nieprzyjęciu zgłoszonego tekstu do publikacji na blogu przekazywane są Autorom/kom w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia tekstu. Publikacja przyjętego tekstu następuje w czasie wynikającym z ustalonej przez Komitet Redakcyjny kolejności publikowania tekstów (co do zasady zgodnej z kolejnością napływania tekstów) i zwykle ma miejsce w ciągu 1-4 tygodni od zatwierdzenia tekstu do publikacji.

5. Dane osobowe

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza, za zgodą Autorek/ów, wykorzystywane są wyłącznie w celu oceny zgłoszonego tekstu, redakcji oraz jego publikacji na blogu. Administratorem danych osobowych jest organizacja współtworząca „Laboratorium Migracji”: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej z siedzibą  przy ul. Siedmiogrodzkiej 5/51, 01-204 Warszawa. Dane będą udostępniane podmiotowi współtworzącemu blog „Laboratorium Migracji”: Instytutowi Nauk Prawnych PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia tekstu do publikacji na blogu „Laboratorium Migracji”, kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej z Komitetem Redakcyjnym w celu ustalenia ostatecznej treści tekstu oraz publikacji zgłoszonego tekstu na stronie bloga „Laboratorium Migracji”. Dane przechowywane będą do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Autorki/rzy mają prawo dostępu do treści swoich danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przyjęcia propozycji tekstu do rozpatrzenia przez Komitet Redakcyjny, ustalenia ostatecznej treści tekstu oraz jego publikacji na stronie. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: daneosobowe@interwencjaprawna.pl