Wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Do każdego wniosku musisz dołączyć komplet dokumentów, które są wymagane przez prawo.  

Jeśli nie masz wszystkich dokumentów w dniu złożenia wniosku, możesz donieść je później. 

Dowiedz się, jakie dokumenty dołączyć do wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE:

 • 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia z oryginalnymi podpisami)
 • 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm
 • 2 kopie ważnego dokumentu podróży (wszystkich zapisanych stron – pieczątki, wpisy). Jeśli nie posiadasz dokumentu podróży, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz złożyć kopie innego dokumentu tożsamości. 
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej na konto urzędu
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce (np. umowa najmu)
 • oświadczenie – złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej – o liczbie osób na utrzymaniu
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (aktualnie oraz za okres ostatnich trzech lat)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego 5-letniego legalnego i nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski (kserokopia poprzedniego paszportu zawierającego wizy, karty pobytu, decyzje)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie aktualnie stabilnego i regularnego źródła dochodu (obecna umowa o pracę/ zlecenia/ o dzieło lub inna podstawa pobierania wynagrodzenia wraz z dokumentami uprawniającymi do wykonywania pracy w Polsce). Sprawdź, czy posiadasz wystarczający dochód aby uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE >>
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu w ciągu ostatnich trzech lat; np. umowy o pracę/ zlecenia/ o dzieło wraz z dokumentami uprawniającymi do wykonywania pracy w Polsce, PIT 11 lub PIT 11A, zeznania podatkowe PIT 37 lub PIT 40 wraz z potwierdzeniem nadania do właściwego urzędu skarbowego lub zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętych dochodach zawierające wysokość przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (np. urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, tj. certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie co najmniej B1 albo świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum bądź dyplom licencjacki lub magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski) albo świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem