Zmiany w ustawie o rynku pracy. Będzie łatwiej?

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej na prośbę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej konsultowało proponowane zmiany do ustawy o rynku pracy. Nowelizacja ma dotyczyć zatrudnienia cudzoziemców  w Polsce.

Jakie zamiany szykuje ustawodawca?

 

Fot. Freepik

 

1. Cyfryzacja, cyfryzacja i jeszcze raz cyfryzacja!

Art. 248 ust. 4 projektowanej ustawy dopuszcza możliwość złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę w formie papierowej, jednak dane te należy przekazać również w ciągu 7 dni z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w przeciwnym razie wniosek pozostawia się bez rozpoznania, bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych.

Jeśli nowelizacja zostanie wprowadzona w obecnym kształcie, podobne zasady będą obowiązywały w przypadku pozostałych procedur legalizacji.

2. Brak faxu? Brak formalny

Art. 249 ust. 1 pkt. 1 lit c projektowanej ustawy wskazuje, iż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę obejmuje: numer telefonu oraz numer faksu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym.

Pracodawcy, szczególnie gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, nie muszą posiadać numeru faksu ani poczty elektronicznej o charakterze służbowym, więc pozostawienie przepisu w takiej formie powoduje, iż pracodawcy nieposiadający tych danych nie będą mogli złożyć prawidłowo wypełnionego wniosku, a jedynie wniosek zawierający braki formalne.

3. Wiza Schengen – prawo do pobytu, ale nie do pracy

W art. 244 ust. 1 pkt. 16 lit e i f projektowanej ustawy dotyczącym możliwości wykonywania pracy przez cudzoziemców posiadających zezwolenie na pracę nie widzimy potrzeby zawężania katalogu wyłącznie do cudzoziemców posiadających wizę Schengen lub dokument pobytowy wydany przez inne państwo Schengen tylko i wyłącznie w celu wykonywania pracy. W państwach strefy Schengen, podobnie jak w Polsce, istnieją wizy i tytuły pobytowe, które w swej nazwie nie mają słowa „praca”, mimo to uprawniają do wykonywania pracy. W związku z tym pozostawienie przepisu w takiej formie będzie nastręczało trudności interpretacyjnych.

Problemy pojawią się na przykład w przypadku pobytu lub wizy z tytułu łączenia rodzin, która daje uprawnienia do wykonywania pracy, ale cudzoziemiec nie ma wizy w celu wykonywania pracy.

Główne rekomendacje SIP:

1. Więcej swodoby dla pracowników

Obecnie obowiązujące przepisy usztywniają rynek pracy i prowadzą do zwiększenia i tak już uprzywilejowanej pozycji pracodawcy lub pracodawczyni względem cudzoziemców i cudzoziemek, którym trudniej jest dochodzić swoich praw w przypadku wystąpienia wykorzystania lub nadużyć. Wynika to z faktu, że legalizacja pracy jest ściśle powiązana z legalizacją pobytu, a utrata pracy prowadzi w zasadzie do utraty legalności pobytu.

Nowa forma zezwolenia na pracę mogłaby zatem być wydawana cudzoziemcowi na zatrudnienie w konkretnym zawodzie lub wykonywanie pracy określonego rodzaju. Byłaby oczywiście określona czasem (jednak nie krótszym niż rok, a optymalnie – minimum dwuletnim). Mogłaby ewentualnie też być ograniczona terytorialnie – do określonego województwa lub kilku województw.

2. Legalna praca z chwilą złożenia dokumentów

Niezwykle dużym ułatwieniem byłoby wprowadzenie zasady, że pracę cudzoziemca lub cudzoziemki uważa się za legalną od chwili złożenia przez pracodawcę wszystkich wymaganych dokumentów dotyczących legalizacji pracy oraz podpisania odpowiednich umów z pracownikiem czy pracownicą i zgłoszenia ich do ubezpieczenia społecznego (o ile miałoby to zastosowanie w przypadku konkretnej pracy). Wówczas to na urzędach spoczywałby obowiązek szybkiego rozpatrywania spraw, a opóźnienia w tym zakresie nie obciążałyby niepotrzebnie przedsiębiorstw ani cudzoziemskich pracowników lub pracownic. W ten sposób otrzymanie zezwolenia na pracę czy oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca jedynie potwierdzałoby legalność zatrudnienia. Ustawałaby ona z chwilą wydania negatywnej decyzji w tym przedmiocie (odmowy wydania zezwolenia/oświadczenia).

3. Praca bez zezwolenia dla absolwentów

W opinii Stowarzyszenia Interwencji Prawnej wszyscy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych ukończonych w Polsce powinni otrzymywać możliwość wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę i uzyskiwać w tym celu dokument pobytowy na 3 lata, a następnie po udokumentowanym wykonywaniu pracy w ww. okresie prawo stałego pobytu. Rozszerzenia, a nie zawężenia obecnie obowiązujących przepisów, wymagają także wyzwania stojące przed polskim rynkiem pracy.

Pełna treść pisma z uwagami na temat proponowanych przez MPiPS zmian tutaj.

Rekomendacje dotyczące usprawnienia procesu legalizacji pracy i pobytu obcokrajowców w Polsce można zaleźć również w naszym raporcie “Pracodawcy i pracodawczynie a zatrudnienie cudzoziemców i cudzoziemek”.

Słowa kluczowe: , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat