Z dniem 14 lipca 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Karcie Polaka.

  • Zgodnie z nowymi regulacjami, o przyznanie Karty będą mogły starać się osoby narodowości polskiej z całego świata, a nie jedynie z państw dawnego ZSRR. Co więcej, Kartę Polaka będzie mogła otrzymać nawet osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP.
  • W związku z powyższymi zmianami w miejsce dotychczasowego organu odwoławczego, Rady do Spraw Polaków na Wschodzie, powołano Radę do Spraw Polaków poza Granicami Kraju.

Zmienia się również procedura pozyskiwania informacji od Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

  • Szef ABW z urzędu będzie przedstawiać informację, czy za odmową przyznania Karty nie przemawiają względy bezpieczeństwa RP – dotychczas miało to miejsce dopiero gdy organ rozpatrujący wniosek zwrócił się o taką informację do ABW.
  • Niezależnie od tego konsul (lub wojewoda) rozpatrujący wniosek będzie mógł zwrócić się do ABW lub innego organu administracji publicznej o taką informację, wskazując okoliczności istotne w sprawie – jest to nowy zapis, którego nie przewiduje poprzednia ustawa.
  • Czas na przedstawienie informacji przez Szefa ABW lub inny organ administracji publicznej przedłużono z 14 dni do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Decyzja o przyznaniu Karty będzie wydana najpóźniej 30 dni od dostarczenia informacji z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Niemniej, w świetle przepisów przejściowych:

  • Wszystkie przepisy wykonawcze wydane do ustawy zmienianej obowiązują aż do wydania nowych przepisów wykonawczych, co nastąpi najpóźniej pół roku po wejściu ustawy w życie.
  • Wnioski złożone przed 14 lipca br. będą rozpatrywane według poprzednich regulacji, obowiązujących w dniu złożenia wniosku.
Udostępnij