Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Rady do Spraw Uchodźców odmawiającą udzielenia naszemu klientowi statusu uchodźcy (wyrok z 9 listopada 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 1565/07).

Cudzoziemiec należał w Gwinei do partii politycznej, której członkowie byli prześladowani przez siły rządowe. Wobec cudzoziemca stosowana była przemoc psychiczna i fizyczna. Gwineę opuścił z obawy przed prześladowaniem z powodu swoich poglądów i działalności politycznej.

Organ I instancji odmówił nadania mu statusu uchodźcy i nakazał opuszczenie terytorium RP. Uznał, że wydarzenia, na które powołuje się cudzoziemiec nie były bezpośrednią przyczyną jego wyjazdu z kraju. Organ zauważył, że sytuacja w Gwinei jest stosunkowo stabilna, a fakt legalizacji partii opozycyjnych wskazuje na to, że w kraju panuje demokracja. W toku postepowania odwoławczego cudzoziemiec złożył wniosek dowodowy o dołączenie do sprawy jako dowodów informacji dotyczących aktualnej sytuacji w Gwinei. Rada do Spraw Uchodźców podzieliła argumentację organu I instancji. Uznała, że przedstawione dowody w żaden, chociażby pośredni sposób, nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji cudzoziemca i zostały przekazane celem przedłużenia postępowania, co stanowi nadużycie procedury.

W skardze na decyzję o odmowie nadania statusu uchodźcy i nakazanie opuszczenia Polski cudzoziemiec zarzucił Radzie do Spraw Uchodźców nie ustosunkowanie się do faktów przedstawionych w przekazanych informacjach prasowych i nie rozpatrzenie ich jako dowodów w sprawie.

WSA w Warszawie orzekł, że Rada do Spraw Uchodźców nie przeprowadziła wyczerpującej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz, że nie odniosła się do zarzutów zawartych w odwołaniu. Ponadto, WSA w Warszawie zarzuciła organowi II instancji całkowite pominięcie wniosku strony o przeprowadzenie dowodu z przedłożonych materiałów. Sąd zauważył, że organ orzekający z własnej inicjatywy winien zebrać informacje i materiały pozwalające dokonać obiektywnej oceny sytuacji osoby ubiegającej się o status uchodźcy – mając na uwadze fakty, na które powołuje się cudzoziemiec – w świetle aktualnej sytuacji panującej w kraju pochodzenia.

Udostępnij