Rada do Spraw Uchodźców całkowicie pominęła dowody złożone przez stronę dotyczące działalności politycznej oraz postępowania władz państwowych wobec członków Islamskiej Partii Odrodzenia Tadżykistanu. Uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik rozstrzygnięcia, albowiem strona powołała nowe dowody związane z jej aktualną sytuacją, wynikającą z prowadzonej działalności politycznej twierdząc, że jest prześladowana przez władze TadżykistanuDoprowadziło to do uchylenia wadliwej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Rady do Spraw Uchodźców o odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej obywatelowi Tadżykistanu, który korzysta z pomocy prawnej Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (Wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r., IV SA/Wa 446/19).

W ocenie sądu administracyjnego Rada do Spraw Uchodźców nie rozpoznała w sposób wyczerpujący i rzetelny materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, ponieważ badając ją, całkowicie pominęła istotne dowody złożone przez stronę w toku postępowania odwoławczego.

Miesiąc przed wydaniem przez organ II instancji decyzji pełnomocnik cudzoziemca złożył pismo z wnioskami dowodowymi. Wśród dowodów znajdowały się materiały, z których wynikało, że cudzoziemiec, członek opozycyjnej partii „Islamska Partia Odrodzenia Tadżykistanu” jest aktywnie zaangażowany w politykę. Jego powrót do Tadżykistanu w związku z działalnością polityczną może doprowadzić do jego prześladowania. Istnieje ryzyko, że w razie powrotu zostanie torturowany, nieludzko lub poniżająco traktowany lub karany. Jest to związane z tym, że aktywni działacze tej opozycyjnej partii są regularnie prześladowani w Tadżykistanie. Z przedstawionych dowodów wynikało również, że rodzina cudzoziemca jest z jego powodu represjonowana w kraju.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że okoliczności, co do których zostały zgłoszone wnioski dowodowe, są istotne w przedmiotowym postępowaniu. „Za pomocą zgłoszonych dowodów strona chciała udowodnić i uprawdopodobnić fakt prześladowania członków rodziny z uwagi na prowadzoną przez cudzoziemca działalność polityczną, jak również fakt zagrożenia prześladowaniami w przypadku powrotu do kraju pochodzenia.”

Według sądu poprzez nierozpoznanie wniosków dowodowych strony, organ odwoławczy naruszył art. 7, 77 § 1 i 80 kodeksu postępowania administracyjnego. W ocenie sądu „Stwierdzone uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik rozstrzygnięcia, albowiem strona powołała nowe dowody związane z jej aktualną sytuacją, wynikającą z prowadzonej po wydaniu przez organ I instancji decyzji, działalności politycznej twierdząc, że jest prześladowana przez władze Tadżykistanu.”

Prawnicy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej udzielali pomocy prawnej klientowi na etapie postępowania przed Radą do Spraw Uchodźców. SIP występowało w sprawie przed WSA jako organizacja społeczna dopuszczona do udziału w postępowaniu. Stowarzyszenie reprezentowała przed sądem Aleksandra Pulchny.

Wyrok dostępny jest poniżej:

Udostępnij