Wygrana SIP przed Naczelnym Sądem Administracyjnym!

postanowienie1 kwietnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowe postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji Rady do Spraw Uchodźców o odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej naszemu klientowi. Orzeczeniem NSA uchylono wcześniejsze niekorzystne dla Pana R. postanowienie WSA w Warszawie o odmowie wstrzymania wykonania wydanej mu negatywnej decyzji uchodźczej.

Co bardzo ważne, w decyzji Rady do Spraw Uchodźców, którą otrzymał nasz klient nie było już orzeczenia o wydaleniu go z terytorium RP – od 1 maja 2014 r. w decyzjach wydawanych w postępowaniu uchodźczym nie orzeka się już o wydaleniu. Bez względu na tę zmianę, w skardze, którą przygotowaliśmy dla Pana R. złożyliśmy wniosek o wstrzymanie wykonania wydanej mu decyzji, powołując się na fakt, że choć wydalenie nie zostało wobec naszego klienta orzeczone, to i tak – zgodnie z art. 299 ust. 6 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach – ma on prawny obowiązek wyjechać z Polski w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu decyzji. Wskazywaliśmy, że jeśli Pan R. nie wyjedzie, Straż Graniczna będzie mogła wszcząć i prowadzić przeciwko niemu postępowanie o zobowiązanie do powrotu (postępowanie deportacyjne). Argumentowaliśmy, że obowiązek wyjazdu z Polski i skierowane wobec naszego klienta działania Straży Granicznej będą oznaczać naruszenie przysługującego mu z mocy Konstytucji RP prawa do sądu.

20 stycznia 2015 r. WSA odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej przez Pana R. decyzji Rady do Spraw Uchodźców, wskazując, że nie zawiera ona orzeczenia o wydaleniu, a obowiązek opuszczenia obszaru Polski (art. 299 ust. 6 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach) ma w jego przypadku jedynie dobrowolny charakter, a jego niewykonanie nie będzie powodować dla Pana R. negatywnych konsekwencji.

Nie zgodziliśmy się z takim orzeczeniem WSA w Warszawie i sporządziliśmy dla Pana R. zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wskazaliśmy w nim, że:

  • już samo postępowanie o zobowiązanie naszego klienta do powrotu (takie postępowanie zostało wobec niego wszczęte) i związane z nim ryzyko zatrzymania go przez Straż Graniczną,
  • utrata prawa do legalnego wykonywania pracy w Polsce,
  • utrata przez niego prawa do świadczeń socjalnych wypłacanych osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy

są trudnymi do odwrócenia skutkami i powodują dla Pana R. poważną szkodę, ograniczając ponadto przysługujące mu z mocy postanowień Konstytucji prawo do sądu.

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że NSA podzielił nasze stanowisko i argumentację, nie tylko uchylił postanowienie WSA w Warszawie, ale też rozstrzygnął samodzielnie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej przez naszego klienta decyzji Rady do Spraw Uchodźców.

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli Naczelny Sąd Administracyjny będzie w innych sprawach podtrzymywał takie stanowisko, jak to wyrażone w postanowieniu wydanym w sprawie naszego klienta, każdy cudzoziemiec, który nie uzyskał ochrony międzynarodowej w Polsce, a który skorzysta z prawa do skargi do WSA w Warszawie będzie mógł nadal (w okresie postępowania przed Sądem) korzystać z pomocy socjalnej i opieki medycznej Urzędu do Spraw Cudzoziemców, legalnie pracować w naszym kraju, a co najważniejsze – nie będzie mu groziło wszczęcie postępowania o zobowiązanie do powrotu – czyli będzie mógł bezpiecznie doczekać do końca postępowania sądowego. Nawet jeśli Straż Graniczna postanowi wszcząć postępowanie powrotowe, po wstrzymaniu wykonania decyzji uchodźczej przez Sąd będzie musiała takie postanowienie zawiesić albo je wręcz umorzyć, aby dać Sądowi czas na rozpoznanie sprawy.

To ważny krok naprzód jeśli chodzi o zagwarantowanie realnego prawa do sądu – realnego, bo dającego bezpieczeństwo – prawne i ekonomiczne.

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa
Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy: logo-fanimani
logo-dobrywolontariat
Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom.
Współpracujemy z: SOS Wioski Dziecięce