Nie można automatycznie przyjąć, że członek rodziny bojownika nie podlega ochronie konwencyjnej z uwagi na to, że prześladowania nie mają bezpośredniego związku z jego osobą. Prześladowanie z powodu przynależności do określonej grupy społecznej odnosi się do społecznej, klasowej przynależności grupowej wyodrębnionej poprzez m.in. czynniki pochodzenia. Grupa społeczna obejmuje osoby o podobnym pochodzeniu, zwyczajach lub statusie społecznym.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę na decyzję Rady do Spraw Uchodźców odmawiającą udzielenia naszemu klientowi statusu uchodźcy i odmawiającą udzielenia zgody na pobyt tolerowany (wyrok z 12 marca 2008 r., sygn. akt II OSK 126/07).

Cudzoziemiec wyjechał z Czeczenii po tym jak rosyjskie służby bezpieczeństwa dwukrotnie zatrzymały jego wraz żoną i stosując wobec nich przemoc fizyczną i psychiczną chciały wymusić ujawnienie informacji na temat pobytu bliskich wnioskodawcy zaangażowanych w czeczeński ruch oporu. Jedna z osób, z powodu której cudzoziemiec i jego żona byli prześladowani w Czeczenii otrzymała w Polsce status uchodźcy. W 2005 r. cudzoziemiec wraz z rodziną złożył wniosek o przyznanie statusu uchodźcy.

Organy administracji I i II instancji odmówiły nadania statusu uchodźcy udzielając jednocześnie zgody na pobyt tolerowany. Organy administracji argumentowały, że cudzoziemiec wraz z żoną nie stanowili obiektu indywidualnych prześladowań, a ich zatrzymania miały tylko na celu uzyskanie informacji na temat bojowników czeczeńskich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko organów administracyjnych i oddalił skargę.

W skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, cudzoziemiec wskazywał, że najbliższa rodzina bojowników czeczeńskich, ze względu na wyróżniającą ją cechę więzów pokrewieństwa należy uznać za określoną grupę społeczną w rozumieniu definicji uchodźcy zawartej w art. 1A Konwencji Genewskiej z 1951r.

NSA stwierdził, że nie można automatycznie przyjąć, że członek rodziny bojownika nie podlega ochronie konwencyjnej z uwagi na to, że prześladowania nie mają bezpośredniego związku z jego osobą. Prześladowanie z powodu przynależności do określonej grupy społecznej odnosi się do społecznej, klasowej przynależności grupowej wyodrębnionej poprzez m.in. czynniki pochodzenia. Grupa społeczna obejmuje osoby o podobnym pochodzeniu, zwyczajach lub statusie społecznym. Na potwierdzenie swojego stanowiska NSA w swoim wyroku odwołał się także do dyrektywy 2004/83/WE Rady Unii Europejskiej z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony. W punkcie 27 preambuły dyrektywy wskazuje się, że członkowie rodzin, tylko z racji swojego pokrewieństwa w stosunku do uchodźcy, są zazwyczaj podatni na akty prześladowania w taki sposób, który mógłby stanowić podstawę do przyznania statusu uchodźcy.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, jako organizacja społeczna, brało udział w postępowaniu przed NSA w charakterze uczestnika postępowania.

Udostępnij