documents-milda-k-freeimages.comZgłosiliśmy uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw. Uwagi dotyczą głównie doprecyzowania sytuacji, w których Karta Polaka jest unieważniana oraz zrównania praw posiadaczy Karty Polaka i cudzoziemców spoza obszaru b. Związku Radzieckiego, posiadających jednak polskie pochodzenie w zakresie opłat związanych z postępowaniem w sprawie o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i w zakresie oczekiwania na uznanie za obywatela polskiego.

Udostępnij