Uwagi SIP: projekt “tarczy antykryzysowej” a sytuacja cudzoziemców

Opublikowano już projekt zmiany ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej, tj. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje ułatwienia dla cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Polski i z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu urzędów i komunikacji nie są w stanie przedłużyć swojego legalnego pobytu.

W projekcie proponuje się, by:

  • wizy krajowe, których ważność kończy się w okresie epidemii lub zagrożenia epidemicznego ulegały automatycznemu wydłużeniu do 30 dni po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii,
  • zezwolenia na pobyt czasowy, które kończą się w okresie zagrożenia/epidemii ulegały  automatycznemu wydłużeniu automatycznemu wydłużeniu do 30 dni po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii,
  • termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE,  który  wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii  ulegał przedłużeniu do upływu  30 dni po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

W ocenie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej propozycja odpowiada w dużej części na  potrzeby cudzoziemców spowodowane stanem wyjątkowym w kraju. Jednak pozostawia na marginesie m.in. osoby, na których ciąży obowiązek opuszczenia kraju (który może okazać się obecnie  niemożliwy do wykonania) oraz nie reguluje w wystarczającym stopniu kwestii legalności zatrudnienia w tym okresie.

Dlatego w naszych uwagach skierowanych do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego proponujemy:

  • przedłużenie z mocy prawa terminu do opuszczenia terytorium Polski, który spoczywa na osobach, które otrzymały negatywne decyzje w swoich sprawach pobytowych lub uchodźczych (art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach),
  • przedłużenie z mocy prawa terminu do dobrowolnego opuszczenia Polski osób, które otrzymały decyzję o zobowiązaniu do powrotu,
  • przedłużenie  prawa wykonywania pracy przez cudzoziemców na warunkach nie gorszych niż określone w dotychczasowym dokumencie uprawniającym do pracy.

Zapoznaj się z naszymi uwagami TUTAJ. 

 

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat