Władze polski zmieniły swoją decyzję i przyznały uchodźczyni z Ukrainy jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka z niepełnosprawnością. 

Kobieta wnioskowała o jednorazowe świadczenie „Za życiem” w wysokości 4 000 zł, które przysługuje w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Cudzoziemka, mimo dołączenia do sprawy wszystkich wymaganych dokumentów, początkowo otrzymała decyzję odmowną. Organ I instancji odmawiając jej prawa do wnioskowanego świadczenia powołał się na przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawę). Podstawą odmowy świadczenia było wyłącznie stwierdzenie, iż jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka nie znajduje się w katalogu świadczeń rodzinnych wymienionych w art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Nie ustalono natomiast, czy kobieta jest świadczeniobiorcą przedmiotowego świadczenia na innej podstawie niż tej, wskazanej w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze pozytywnie rozpatrzyło odwołanie cudzoziemki przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. SKO oceniło, że na wcześniejszym etapie błędnie zastosowano przepisy tzw. specustawy ukraińskiej w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Podstawę prawną rozpatrzenia wniosku o takie świadczenie stanowią wprost przepisy ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”, które dla udokumentowania uprawnienia do świadczenia opieki zdrowotnej odsyłają do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. W związku z tym, w tej sprawie w pierwszej kolejności należy ustalić, czy wnioskująca kobieta podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego albo ubezpiecza się dobrowolnie.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy organ I instancji zmienił swoją wcześniejszą decyzję i przyznał uchodźczyni wnioskowane świadczenie.

Uchodźczynię wspierała prawnie Aleksandra Pulchny z naszego stowarzyszenia.

Udostępnij