Brak gwarancji zabezpieczenia socjalnego oraz realnych gwarancji bezpłatnego dostępu do lekarza osoby w podeszłym wieku, niezdolnej do uzyskania dochodu, może być kwalifikowany jako uwarunkowania osobiste wyłączające możliwość przyjęcia, że relokacja do kontrolowanej przez rząd w Kijowie części Ukrainy będzie bezpieczna pod względem socjalnym tj. nie będzie wiązać się z prognozą skrajnego ubóstwa.

Rada do Spraw Uchodźców nadała status uchodźcy małżeństwu z Krymu (Ukraina), które obawiało się prześladowania ze względu na swoją religię oraz posiadane poglądy polityczne (decyzja z 18 kwietnia 2016 r., nr RdU-266-2/S/14).

W związku z aneksją Krymu małżeństwo nie mogło bezpiecznie pozostać w miejscu swojego dotychczasowego zamieszkania. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Rada do Spraw Uchodźców nie kwestionowały tej okoliczności. Organy podnosiły natomiast, że mogą oni bezpiecznie zamieszkać w innej części Ukrainy, gdzie otrzymają wszelką niezbędną pomoc medyczną oraz socjalną. Pierwotnie Rada do Spraw Uchodźców z tego powodu odmówiła udzielenia ochrony międzynarodowej.

Małżeństwo, z pomocą Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, sporządziło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W wyroku z 21 maja 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 687/15, WSA w Warszawie uchyliło decyzję organu II instancji i zobowiązało Radę do Spraw Uchodźców do wnikliwego zbadania „rzeczywistej możliwości przemieszczenia i osiedlenia Wnioskodawcy i jego małżonki na terytorium ‘bezpiecznej Ukrainy’”. WSA w Warszawie nakazał uwzględnienie podeszłego wieku oraz złego stanu zdrowia małżeństwa.

Rozpatrując ponownie sprawę, Rada do Spraw Uchodźców uznała, że małżeństwo nie ma realnej możliwości zamieszkania w bezpiecznej części Ukrainy z powodu swoich osobistych uwarunkowań. W decyzji nadającej status uchodźcy wskazano, że „brak gwarancji zabezpieczenia socjalnego oraz realnych gwarancji bezpłatnego dostępu do lekarza osoby w podeszłym wieku, niezdolnej do uzyskania dochodu, może być kwalifikowany jako uwarunkowania osobiste wyłączające przyjęcie, że relokacja Cudzoziemca do części kraju pochodzenia kontrolowanej przez rząd w Kijowie będzie bezpieczna pod względem socjalnym tj. nie będzie wiązać się z prognozą skrajnego ubóstwa. Tym samym w niniejszej sprawie można zidentyfikować nieodparte względy humanitarne przemawiające za wyłączeniem alternatywy ochrony wewnętrznej.” Małżeństwo uzyskało w Polsce status uchodźcy.

Udostępnij