Sprawozdanie ze spotkania eksperckiego poświęconego realizacji Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w latach 2007-2013

Celem spotkania było omówienie potrzeb, celów i zadań, jakie powinno się uwzględnić w realizacji Funduszu w Polsce. Spotkanie miało również pełnić rolę forum, na którym można było podzielić się dotychczasowymi doświadczeniami, dobrymi praktykami oraz pomysłami na przyszłą działalność na rzecz poprawy sytuacji imigrantów z państw spoza UE w Polsce.

Spotkanie miało miejsce 11 lutego (poniedziałek) w siedzibie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Al. 3 Maja 12 lok. 510 w godzinach od 10.00-13.00. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujących z migrantami, pracownice instytucji badających zjawiska migracji oraz pracownice administracji państwowej odpowiedzialne za wdrażanie funduszy europejskich, w tym Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyło 11 osób:

 • Pani Natalia Klorek – Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej
 • Pani Anna Drzazga – Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej
 • Pani Justyna Frelak – Instytut Spraw Publicznych
 • Pan Witold Klaus – Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Pani Marta Lipska – Władza Wdrażająca Programy Europejskie
 • Pani Eliza Przetak – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Pani Agata Foryś – Helsinska Fundacja Praw Człowieka
 • Pani Aleksandra Chrzanowska – Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Pani Agnieszka Mikulska – Helsinska Fundacja Praw Człowieka
 • Pani Marta Smagowicz – Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej
 • Pani Weronika Kloc-Nowak – CEFMR / IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

Spotkanie podzielone zostało na dwie części. W części pierwszej pani Eliza Przetak z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS przedstawiła priorytety i zasady wdrażania Funduszu. Druga część spotkania poświęcona została dyskusji na temat poszczególnych priorytetów zawartych w programie wieloletnim Funduszu, grup docelowych przyszłych działań i strategii współpracy sektora rządowego i pozarządowego we wdrażaniu programów finansowanych z Funduszu.

W wyniku omówienia priorytetów programu ramowego Funduszu na lata 2007-2013, zebrani eksperci uzgodnili, że w pierwszej kolejności powinny zostać przeprowadzone badania potrzeb integracyjnych cudzoziemców z państw trzecich mieszkających w Polsce, następnie należałoby wdrożyć szeroką ofertę działań pomocowych w różnych obszarach, a dopiero na późniejszym etapie podjąć się budowy rozwiązań systemowych.

Podczas dyskusji uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na różne grupy cudzoziemców, które mają specyficzne problemy integracyjne w Polsce i którym należałoby pomóc dzięki udostępnionym środkom. Wymieniono tu:

 • osoby z pobytem tolerowanym oraz w przyszłości objęte ochroną uzupełniającą, w świetle spodziewanej nowelizacji ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom;
 • osoby małoletnie bez opieki i ofiary handlu ludźmi, objęte pomocą państwa, ale wymagające legalizacji pobytu w Polsce;
 • cudzoziemskich małżonków obywateli RP lub innych państw UE oraz zagranicznych studentów, jako że mają oni w praktyce problemy z informacją i egzekwowaniem swych praw.

Obszary wymagające działań prointegracyjnych, które mogłyby być sfinansowane ze środków Funduszu, to według zebranych ekspertów:

 • dostępność informacji na temat praw i procedur administracyjnych w językach cudzoziemców, szczególnie osób ze Wschodu;
 • informacje na temat możliwości i zasad zatrudniania obywateli państw trzecich, skierowane do pracodawców, szczególnie działów kadrowych firm;
 • pomoc w walce prawa pracownicze cudzoziemców;
 • edukacja obywatelska, wiedza na temat praw, możliwości walki o nie, możliwości podejmowania działań obywatelskich, stowarzyszania się;
 • szersza dostępność kursów języka polskiego.

Podczas rozważań na temat możliwości skierowania działań do podmiotów polskich, które mogłyby pośrednio wpłynąć na poprawę sytuacji cudzoziemców z państw trzecich w naszym kraju, zwrócono szczególną uwagę na:

 • urzędy obsługujące cudzoziemców; postulowano tu:
  1. szkolenia wielokulturowej obsługi klienta,
  2. zadbanie o wielojęzyczność urzędników (trudną do zapewnienia przy niskiej atrakcyjności pracy w administracji dla osób o wysokich kwalifikacjach),
  3. zwiększenie kadr, szczególnie w jednostkach samorządowych obsługujących największą liczbę cudzoziemców.
 • polskich pracodawców; poruszone zagadnienia to:
  1. brak wiedzy na temat zasad zatrudniania cudzoziemców wśród pracowników działów kadr,
  2. zainteresowanie pracodawców cudzoziemcami wobec braków na polskim rynku pracy,
  3. skłonność do wykorzystywania cudzoziemców jako taniej siły roboczej,
  4. wpływ przepisów o zatrudnieniu cudzoziemców na możliwość ich trwałej integracji w Polsce.

Eksperci zwrócili też uwagę na konieczność wspierania dzięki nowym środkom finansowym wykształcania komponentu obywatelskiego wśród zbiorowości cudzoziemców oraz dialogu międzykulturowego między przedstawicielami społeczeństwa przyjmującego i społeczności imigranckich.

Na zakończenie uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami na temat form współpracy środowiska organizacji działających na rzecz imigrantów. Podkreślono potrzebę nie tylko publikowania informacji o realizowanych projektach, ale także ich efektywnej wymiany i aktywnego pozyskiwania informacji o konkretnych działaniach (np. kursach, ośrodkach), którą można by przekazywać poszczególnym zainteresowanym cudzoziemcom.

Na podstawie wniosków wypracowanych podczas spotkania eksperckiego Stowarzyszenie Interwencji Prawnej planuje opracować ekspertyzę w ramach wydawanego przez Stowarzyszenie periodyku ARE – Analizy, Raporty, Ekspertyzy, publikowanego na stronie internetowej interwencjaprawna.pl/do-pobrania/.

Słowa kluczowe: , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »
Archiwa
Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy: logo-fanimani
logo-dobrywolontariat
Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom.
Współpracujemy z: SOS Wioski Dziecięce