W pierwszej połowie 2022 r. liczba cudzoziemców(-ek) legalnie pracujących w Polsce przekroczyła milion. Rodzi to potrzebę stworzenia kompleksowej regulacji zawierającej rozwiązania umożliwiające ich zatrudnianie. W odpowiedzi na nią Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.

W związku z toczącymi się pracami nad projektem wyżej wymienionej ustawy, w toku konsultacji społecznych złożyliśmy na ręce Pani Marleny Maląg, Ministry Rodziny i Polityki Społecznej, nasze uwagi do proponowanych regulacji prawnych.

W piśmie zasugerowaliśmy między innymi:

  • uwzględnienie w projekcie ustawy posiadanego przez obywateli(-ki) Białorusi zezwolenia na pobyt czasowy w związku z posiadaną uprzednio wizą humanitarną, które również stanowi podstawę do podjęcia pracy w Polsce bez zezwolenia;
  • rezygnację z projektowanego przepisu, zgodnie z którym zezwolenie na pracę będzie wydawane na czas określony nie dłuższy niż 1 rok, jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę jest złożony przez podmiot zatrudniający prowadzący działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 1 rok, kiedy czas pracy nie będzie przekraczał ½ pełnego czasu pracy lub 20 godzin tygodniowo, lub gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  • umożliwienie składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę w formie papierowej lub zorganizowanie odpowiedniej liczby dedykowanych punktów, w których cudzoziemcy(-ki) będą mogli je złożyć – w projekcie przewidziana jest wyłącznie forma elektroniczna, co prowadzić może do wykluczenia cyfrowego osób, które nie mają dostępu do internetu bądź nie potrafią się nim posługiwać.

Pełna treść pisma zawierająca wszystkie sugerowane przez nas rozwiązania wraz z uzasadnieniem, dostępna jest poniżej.

Udostępnij