TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 658 380,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 658 380,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.4 Projekty innowacyjne
Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2012
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa

Partnerzy krajowi:

 • Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie
 • WYG International Sp. z o.o.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Polsko – Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich
 • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Partner zagraniczny:

 • Stowarzyszenie Niemiecko – Polskiej Współpracy Socjalnej

CELEM OGÓLNYM projektu jest zwiększenie trwałości i wzmocnienie potencjału instytucji ekonomii społecznej działających na rzecz społeczności lokalnych poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji miejskich/gminnych polityk publicznych w ciągu 24 miesięcy

W ramach projektu planowane jest wsparcie Instytucji Ekonomii Społecznej poprzez:

 • wypracowanie modelowego Instrumentu Finansowego
 • stworzenie Systemu Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć( narzędzie IT)
 • przygotowanie Wieloletniego Programu Współpracy
 • wypracowanie Mechanizmu Wsparcia Instytucji Ekonomii Społecznej w prowadzeniu działalności pożytku publicznego

UŻYTKOWNICY

 1. Przedstawiciele Instytucji Ekonomii Społecznej – 30 osób aktywni na polu pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności NGO.
 2. Przedstawiciele JST – pracownicy Urzędu m.st. Warszawy – 40 osób współpracujących z Instytucjami Ekonomii Społecznej z obszaru pomocy społecznej, bezpośrednio zajmujący się problematyką aktywnej integracji.

ODBIORCY

 1. 1 Minimum 135 przedstawicieli NGO z Warszawy i Mazowsza uczestniczących w konsultacjach i upowszechnianiu Produktów Finalnych – odbiorcy pośredni to społeczność miasta.
 2. Minimum 500 przedstawicieli potencjalnych NGO z Warszawy mających możliwość korzystania z Produktów Finalnych projektu, będących adresatami kampanii informacyjnej.

W ramach projektu Stowarzyszenie będzie podejmowało następujące działania:

 1. Badanie luk kompetencyjnych Instytucji Ekonomii Społecznej (IES) – w tym badanie luk umiejętności stosowania prawa, korzystania ze środków zewnętrznych, potrzeb związanych z rozwojem i stabilnością organizacji. Wynikiem badań będą rekomendacje wdrożenia, przygotowanie programów szkoleń.
 2. Badanie luk kompetencyjnych jednostek IES z perspektywy pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie współpracy JST z IES (w obszarze stosowania przepisów prawa) wraz z propozycją rekomendacji.
 3. Przeprowadzenie konsultacji produktów projektu z Instytucjami Ekonomii Społecznej z Warszawy.
 4. Szkolenie z obszaru luk kompetencyjnych dla pracowników JST oraz IES w zakresie zdiagnozowanych w badaniach luk kompetencyjnych.
 5. Badanie ewaluacyjne wśród: organizacji, które korzystają z wypracowanego w ramach projektu produktu, wśród organizacji, które chciałyby, a nie korzystają z jego dobrodziejstw oraz urzędników, obsługujących system. Jej celem będzie sprawdzenie wśród różnych grup interesariuszy, jak w ich ocenie działa produkt oraz jak oceniają jego wdrażanie, a także w jakich sferach można byłoby poprawić działanie.
 6. Udział w zarządzaniu projektem i w jego upowszechnianiu.

Kwota dofinansowania działań Stowarzyszenia: 184 080 zł

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat