SZKOŁA WIELOKULTUROWA II

 

grantodawca: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
termin realizacji: kwiecień – grudzień 2009
kwota dofinansowania : 20 000 zł

krótki opis projektu (cele, główne działania, rezultaty – po zakończeniu):

Celem projektu jest facylitacja procesu integracji uczniów cudzoziemskich ze społecznością szkolną. Odbywała się będzie ona poprzez aktywizację dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego. Chcemy ich przekonać, że szkoła należy także do nich, jest wspólnym dobrem wszystkich uczniów i ich rodziców, zarówno polskich, jak i imigranckich.
Celem projektu jest także uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców, a także nauczycieli na problematykę wielokulturowości, a także walka z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz promocja idei wzajemnej tolerancji i wielokulturowości.

Projekt będzie się odbywał w SP nr 273, do której uczęszcza wiele dzieci czeczeńskich z pobliskiego ośrodka dla uchodźców na Bielanach. W ramach projektu:

  1. Dwa razy w tygodniu będą się odbywały dyżury asystentki procesu integracji – Czeczenki znającej język i kulturę polską, która będzie spełniać rolą tłumacza oraz mediatora międzykulturowego pomiędzy uczniami imigranckimi a polskimi, pomiędzy uczniami a nauczycielami oraz rodzicami dzieci cudzoziemskich a nauczycielami;
  2. Dwa razy w tygodniu będą się odbywały lekcje języka czeczeńskiego jako języka ojczystego z elementami kultury czeczeńskiej, prowadzone przez asystentkę czeczeńską;
  3. Raz w tygodniu będą się odbywały spotkania Kółka Miłośników Kaukazu dla wszystkich zainteresowanych dzieci;
  4. Zostanie zorganizowany dzień wielokulturowości jako podsumowanie działania Kółka Miłośników Kaukazu.

Doświadczenia uzyskane w ramach projektu pilotażowego pozwolą na wprowadzenie wypracowanych rozwiązań w innych warszawskich szkołach, w których uczą się dzieci migrantów, w szczególności dzieci uchodźców.

koordynator: Aleksandra Chrzanowska

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat